direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier om een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is tweetal anterieure contracten afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd en daarmee is een exploitatieplan volgens de Wro niet meer aan de orde.

De herbestemming zorgt voor een functieverandering van maatschappelijk naar wonen waardoor de waarde van de gronden aanzienlijk toeneemt. Doordat er in de kerk 10 appartementen kunnen worden gerealiseerd en de kosterswoning eveneens als afzonderlijke woning kan worden verkocht, ontstaat hier een aanzienlijke potentiƫle opbrengst. De investering in het bestaande monument vereist echter ook een forse investering. Die investering is dusdanis fors, dat de opbrengsten onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een financieel-economisch uitvoerbaar plan. In afstemming met de provincie, gemeente en initiatiefnemer is er toen voor gekozen om gepaste nieuwbouw mogelijk te maken op het perceel om het plan toch uitvoerbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in de mogelijkheid om 6 appartementen achter op het perceel te mogen bouwen. Daarmee is het plan finincieel-economisch wel uitvoerbaar. De cijfermatige onderbouwing hiervoor, in de vorm van twee exploitatieopzetten, is te vinden in bijlage 7 van de Bijlagen bij de toelichting.

Gezien het unieke karakter van het initiatief en gezien de behoefte aan woningbouw in de dorpen Wenum en Wiesel wordt het bestemmingsplan uitvoerbaar geacht. Mede ook gezien het feit dat dit initiatief is opgenomen in de harde plancapaciteit van de gemeente Apeldoorn.