direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied ligt in een gebied dat op de Cultuurhistorische beleidskaart, vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is aangemerkt als een gebied met een lage attentiewaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quickscan naar objecten verplicht is. Aanbevolen wordt om de cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en versterken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0013.png"

Figuur 5.1: Uitsnede cultuurhistorische beleidskaart

Behalve de Pniƫlkerk en kosterswoning, die onderdeel uitmaken van het plangebied, zijn in de nabije omgeving van het plangebied geen waardevolle objecten aanwezig. De nieuwbouw wordt op voldoende afstand van de kerk en kosterswoning gebouwd om beide tot hun recht te laten komen. De nieuwbouw in samenhang gezien met de herbestemming zorgen voor het zo goed als mogelijk behouden van de aanwezige cultuurhistorische waarden van de Pniƫlkerk, de kosterswoning en de inrichting van het terrein.

5.4.2 Archeologische waarden

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze archeologische beleidskaart, zoals hierna weergegeven, geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen. Het onderzochte gebied bestaat uit gebieden met een lage, middelhoge en hoge trefkans. Aan deze trefkans is een vorm van vervolgonderzoek gekoppeld, die bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden vereist. Bij een lage trefkans kan worden volstaan met een archeologische quickscan. Afhankelijk van de resultaten kan een vervolgonderzoek worden aanbevolen. Bij een middelhoge trefkans is een bureauonderzoek verplicht dat kan worden gevolgd door een verplicht veldonderzoek. Bij een hoge trefkans is een archeologisch onderzoek verplicht, waarbij wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1112-vas1_0014.png"

Figuur 5.2: Uitsnede archeologische beleidskaart

Op grond van de kaart blijkt dat het plangebied zich bevindt in een gebied met een lage trefkans. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk voor de planlocatie. Aangezien de nieuwbouw in de buurt van een monumentaal pand plaats vindt en dichtbij een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde is er besloten een bureauonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De onderzoeksresultaten worden in deze paragraaf besproken.

Onderzoeksresultaten archeologie

In de rapportage d.d. 6 december 2010, opgesteld door ADC ArcheoProjecten en opgenomen in bijlage 6 van Bijlagen bij de toelichting, zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek weergegeven.

Vanwege de ligging in een nat, laag gelegen gebied en vanwege de naar verwachting lemige bodem, was het plangebied in het verleden ongunstig voor bewoning. Ook zijn op het oude kaartmateriaal geen aanwijzingen gevonden voor de bewoning in de Nieuwe Tijd. Vandaar dat in het plangebied geen archeologische resten verwacht worden.

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.