direct naar inhoud van 2.8 Welstandsbeleid
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

2.8 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Voor het gebied Zwolseweg 381 / 383 en omgeving is het bestaande welstandsbeleid van toepassing. Omdat het hier een gemeentelijk monument betreft wordt er extra zorg besteed aan de ontwikkeling. Het betreft hier een zwaar welstandsniveau, met de gebiedscriteria 'Beken en sprengen' en 'Dorpen'. De ontwikkeling is eerder voorgelegd aan de CRK. In de tussentijd is gewerkt aan verbetering van het plan met het eerdere advies van de CRK ook in ogenschouw nemend. Inmiddels zijn de uitwerkingen dusdanig dat het initiatief opnieuw aan de CRK is voorgelegd. De CRK gaf in haar advies van 30-11-2011 aan dat zij op hoofdlijnen van harte kon instemmen met het gepresenteerde plan. Bij de verdere planontwikkeling is er ter zijner tijd (bij de vergunningaanvraag) nog afstemming nodig over bepaalde detaillering.