direct naar inhoud van 2.7 Woonvisie
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

2.7 Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's kernvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus. Deze thema's zijn op basis van de huidige woningmarkt geactualiseerd.

Alle thema's zijn op dezelfde wijze uitgewerkt: beknopte analyse, visie, doelstellingen en aanpak. Ter ondersteuning van de analyse en het scherp stellen van de problemen, is per thema tevens een overzicht gemaakt van de belangrijkste cijfers. Deze aanpak vormt de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal na vaststelling van deze Actualisatie nader worden uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd.

In de woonvisie wordt het beleid ten aanzien van het wonen en de woonomgeving geformuleerd. Een hulpmiddel bij de realisatie van wijkvernieuwingsplannen is de Woonatlas 2005, waarin de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel zijn weergegeven. De woonatlas heeft tot doel de transformatie van de woningvoorraad op locatieniveau aan te sturen.

De woonvisie concentreert zich vooral op het stedelijk gebied. Vanwege de bijzondere positie van de dorpen wordt voor de dorpen gewerkt met aparte structuurvisies (voorheen: dorpsvisies), waarin het wonen een belangrijk onderdeel is. De gemeente stelt niet voor alle dorpen een structuurvisie op. Wenum Wiesel, Beemte, Hoog Soeren en Oosterhuizen krijgen geen gemeentelijke structuurvisie. De reden hiervoor is het zeer kleinschalige karakter van deze kernen. De dorpsraad van Wenum Wiesel heeft echter het initiatief genomen om zelf een dorpsvisie op te stellen. Dit proces is inmiddels afgerond. Gebleken is dat men graag extra woningen wil, maar geen grootschalige woningbouw. De ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt met dit bestemmingsplan past binnen deze wens. De ontwikkeling zorgt voor doorstroming op de huizenmarkt en daardoor ontstaat er ook weer ruimte in het segment van betaalbare koop.

Voor Wenum Wiesel en Beemte Broekland is in 2006 een behoefte berekend van ruim 200 woningen. Toevoegen op grote schaal past niet bij het karakter van het gebied. Nu snijdt het mes aan twee kanten. maatwerk maakt behoud van kerk en kosterswoning mogelijk en voorziet in een (regionale/specifieke)behoefte aan woningen voor het buurtschap Wenum Wiesel.

Inmiddels is met het recent door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwprogramma voor de komende jaren een duidelijke keuze gemaakt tussen de verschillende woningbouwinitiatieven in de gemeente Apeldoorn, zo ook voor de dorpen Wenum en Wiesel. Het onderhavige initiatief is opgenomen in de gemeentelijke harde plancapaciteit. Hiermee heeft de gemeente Apeldoorn duidelijk ingezet op specifieke projecten en andere projecten (in de dorpen Wenum en Wiesel) daarentegen (vooralsnog) aangehouden. Hiermee wordt het initiatief nog gunstiger in de woningmarkt gepositioneerd.