direct naar inhoud van 2.4 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

2.4 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omtrent de daarbij behorende toelichting.

Op 15 december 2010 hebben provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. In de toelichting hebben provinciale staten aangegeven wat de strekking van de verordening is. "In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat. Onder de Wro heeft de provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de provincies nader moeten, dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale verordening.

In de streekplanuitwerking 'Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking' zijn de zoekzones aangegeven waarbinnen toekomstige woningbouw wenselijk wordt geacht. De zoekzones zijn vervolgens overgenomen in de Ruimtelijke Verordening Gelderland. De (grotere) zoekzones zijn als een gebied op de kaart behorende bij de streekplanuitwerking (en de verordening) aangegeven. Voor de zoekzones bij kleine kernen (Waaronder Wenum) en buurtschappen is echter gekozen voor een symbolische aanduiding, een stip op de kaart ter hoogte van de betreffende kern of het betreffende buurtschap. Gedachtegang hierachter is dat gemeenten de ruimte moeten hebben om - uitgaande van de aanwezige kwaliteiten - in en rond kleine kernen en buurtschappen maatwerk voor nieuwe woon- en werkfuncties te realiseren met in acht neming van de gestelde beleidskaders. Wenum, waar het plangebied toe behoort, heeft ook een aanduiding zoekzone kleine kernen. Het streekplan (en de ruimtelijke verordening) biedt dus de mogelijkheid om met maatwerk woningbouw op de locatie van de Oude Zwolseweg 381/383 toe te staan.

Het initiatief aan de Zwolseweg 381 en 383 grenst aan bovengenoemde gebied "bestaand bebouwd gebied". Het betreft een ontwikkeling met als uitgangspunt hergebruik van bestaande bebouwing. Het plan maakt de realisatie van appartementen in een gemeentelijk monument mogelijk en de nieuwbouw van een blok met 6 appartementen. Daarnaast krijgt de kosterswoning (onderdeel uitmakend van het gemeentelijk monument) de woonbestemming. Het gemeentelijk monument staat op dit moment leeg. Naar een nieuwe functie passend binnen het bestemmingsplan is geen vraag of is financieel niet haalbaar in verband met de hoge kosten die verbouw, exploitatie en onderhoud van een kerk met zich mee brengen. Een monument kan niet zonder een functie. Het gebruik van een monument met inachtneming van de monumentale waarden, geeft het toekomstwaarde. De Pnielkerk staat al jaren leeg en de staat van het gebouw holt achteruit. Om de kerk te kunnen behouden is herbestemming nodig. Herbestemming is 1 van de 3 speerpunten van het Rijksbeleid Modernisering Monumentenzorg. Herbestemming in de vorm van appartementen is een passend alternatief. Om het plan financieel haalbaar te maken is in overleg met de provincie uiteindelijk gekozen voor gedeeltelijke nieuwbouw (6 appartementen achter het bestaande complex).

In 2009 is in een vooroverleg door de provincie Gelderland ambtelijk provinciale (schriftelijke) instemming gegeven om, gezien voorgaande overwegingen, verder te gaan met de planontwikkeling. Eind 2011 zijn de plannen nogmaals ambtelijk afgestemd.