direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen
Plan: Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1112-vas1

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane woningtypen

Als woningtypen zijn toegestaan:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengesloten': aaneengesloten woningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen;
6.2.2 Bebouwingsschema

Naast de algemene bouwregels van artikel 9 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 6.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Woningen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld'   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde ( 6.3 a)    
Woningen ter plaatse van de aanduidingen 'vrijstaand'   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde
( 6.3 a)  
 
Woningen ter plaatse van de aanduidingen 'aaneengesloten'   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde
( 6.3 a)  
 
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij woningen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' en 'aaneengebouwd'   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   - situering uitsluitend binnen het bouwvlak
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair 2 m;
- erf- en terreinafscheidingen 1 m
overig: 1 m  
- de hiervoor genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'tuin';
- ter plaatse van de aanduiding 'erf' is uitsluitend de bestaande pergola toegestaan.

 

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 6.2 bepaalde:

 • a. voor het overschrijden van de maximale bouwhoogte van een woning ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' , 'vrijstaand' en 'aaneengebouwd' met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten.
6.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bijgebouwen en de oppervlakte per bijgebouw, voor zover dit noodzakelijk is voor:

 • a. het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit;
 • b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • c. het waarborgen van de monumentale waarde van de bebouwing en het bijbehorende terrein;
 • d. het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 14 opgenomen procedureregels van toepassing.

6.5 Specifieke gebruiksregels
6.5.1 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf worden gebruikt; gebruik van de niet bebouwde grond ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

6.5.2 Geluidwerende maatregelen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geluidwerende maatregelen' mag een op grond van lid 6.2 toelaatbaar gebouw uitsluitend als woning worden gebruikt indien de in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels bij deze regels aangegeven gevels en dakvlakken zijn uitgevoerd als geluidwerende gevel en als zodanig in stand worden gehouden en het in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels aangegeven geluidscherm is gebouwd en in stand worden gehouden.

Het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geluidwerende maatregelen' gebruiken van een gebouw als woning zonder dat de hiervoor bedoelde geluidwerende maatregelen aanwezig zijn is een strafbaar feit.

6.5.3 Beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor de monumentale waarde van de bebouwing en het bijbehorende terrein;
 • e. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • f. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • h. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door aan ieder bouwvlak met de bestemming 'Wonen' de aanduiding 'zorgwoning' toe te voegen teneinde zorgwoningen toe te staan indien:

 • a. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
 • b. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
 • c. het gebruik heeft geen nadelinge gevolgen voor de monumentale waarde van de bebouwing en het bijbehorende terrein;
 • d. de bebouwing per bouwvlak maximaal 2.500 m3 bedraagt;
 • e. de bebouwing voldoet aan de voor de betreffende locatie geldende maatvoerings- en bouwaanduidingen en aan de regels in het bebouwingsschema.