direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied (deelgebied Veldhuis) voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Aangezien het hier een gebied met functiemenging betreft, zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Dit is een beperking ten opzichte van de Bebouwingsvoorschriften Kern. Gezien de ligging van de woningen in de nabijheid van de bedrijven en de toekomstige ontwikkeling in de vorm van een toename van het aantal woningen is voor deze milieucategorieën gekozen. De bestaande bedrijven worden niet beperkt in de voortzetting van hun huidige bedrijfsvoering. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in de milieucategorie die op grond van de richtafstand toegelaten kan worden of een bedrijf dat onderdelen van activiteiten uit een hogere milieucategorie uitoefent, is met een aanduiding aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. De bestaande bedrijvigheid is bij de vergunningverlening getoetst aan de op dat moment geldende milieuwetgeving en derhalve op deze locatie aanvaardbaar. Dit is toegepast voor de drukkerij (Molendwarsstraat 55) en voor Talens (Sophialaan 46). De activiteiten van Talens zijn daartoe omschreven als "fabriek voor de vervaardiging van hobby- en kunstschildermateriaal, bestaande uit verf, vernis, inkten en niet-vloeibare kleurmaterialen". Op het perceel Spoorstraat 39 bevindt zich een bedrijf dat auto's repareert en verkoopt. Het betreft een fors terrein waarvan een groot deel wordt gebruikt voor de stalling van auto's. Om overlast voor omwonenden te voorkomen dient de reparatie van auto's inpandig te gebeuren. Daarom heeft het hele terrein de bestemming Bedrijf met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in auto's' en is voor de onbebouwde terreindelen de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - stalling autovoorraad' toegevoegd. Op het perceel Veldhuisstraat 8 is achter de woning een klein bedrijf gevestigd. De activiteiten zijn vergelijkbaar met activiteiten in milieucategorie 1 en direct grenzend aan dit perceel staan woningen. Daarom is aan het perceelsgedeelte waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden de bestemming Bedrijf gegeven en is bepaald dat daar uitsluitend bedrijfsactiviteiten van categorie 1 zijn toegestaan.

De beperking ten opzichte van de Bebouwingsvoorschriften Kern betreft dus uitsluitend het niet meer positief bestemmen van jarenlang niet benutte mogelijkheden die vanuit het oogpunt van milieuzonering en milieuwetgeving in dit gebied niet meer passend worden geacht.

In het voorontwerp en ontwerp van dit bestemmingsplan had het perceel Spoorstraat 27-27A-29 de bestemming Gemengd - 3, een bestemming die een heel scala aan functies toeliet. Deze bestemming was an het terrein gegeven in de verwachting dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan de milieuhygiënische uitvoerbaarheid van de milieugevoelige functies zou zijn aangetoond en dat er voldoende inzicht in de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging zou zijn om de kosten van te treffen maatregelen in te kunnen schatten en daarmee ook de economische uitvoerbaarheid van deze bestemming aan te kunnen tonen. Dat is echter niet tijdig gelukt. Daarom is nu aan het terrein de bestemming Bedrijf gegeven, de laatste functie die op het hele terrein in het verleden is uitgeoefend. Aan deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd. Met toepassing van die bevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders de bestemming Bedrijf wijzigen in de bestemming Gemengd - 5, waarmee weer een heel scala aan functies kan worden toegelaten. Van deze wijzigingsbevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt indien aan een reeks voorwaarden is voldaan, die met name betrekking hebben op de milieuhygiënische en economische uitvoerbaarheid van de toe te laten functies. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in hoofdstuk 3 van de regels, in artikel 25 wro-zone - wijzigingsgebied 2.

In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen. Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen. Ten eerste zijn er bedrijfstypen die wel op de basislijst van de VNG voorkomen maar die om planologische redenen niet een bedrijfsbestemming krijgen. Het gaat hier om detailhandels- en horecabedrijven (met uitzondering van cateringbedrijven), maatschappelijke dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Omdat deze bedrijfstypen een heel andere uitstraling op de omgeving hebben dan gewone bedrijven worden hiervoor specifieke bestemmingen gebruikt. Ze zijn daarom niet in de Lijst van toegestane bedrijfstypen opgenomen. Ten tweede zijn er ook bedrijven die in deze buurt niet passen omdat er geen ruimte voor is of omdat de buurt zich er niet voor leent. Het gaat dan om land- en tuinbouw, zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning. Ten derde staan er op de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die bedrijfstypen van milieucategorie 2 met uitsluitend voor het aspect geluid een afstand van 30 meter; voor de overige aspecten hebben ze een adviesafstand van 10 meter. Een nadere motivering daarvoor is opgenomen in paragraaf 4.1.3.

Geluidzoneringsplichtige bedrijven als bedoeld in onderdeel D van Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht en risicovolle inrichtingen zijn uitgesloten, omdat zij niet passen in dit gemengde gebied. Binnen de bestemming Bedrijf zijn detailhandelsbedrijven uitgesloten, met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet en detailhandel die op de plankaart is aangeduid als 'specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in auto's'.

Bedrijfswoningen zijn alleen toegelaten waar dat met een aanduiding op de plankaart is aangegeven.

Detailhandel

De bestaande detailhandelsvestigingen hebben de bestemming Detailhandel gekregen. Dit zijn de winkels aan Molenstraat – Centrum en de twee supermarkten aan Kanaal Noord. In het detailhandelsbeleid is Kanaal-Noord niet aangewezen als detailhandelslocatie: niet voor winkels, niet voor supermarkten en ook niet voor grootschalige of perifere detailhandel. Om te voorkomen dat de supermarktpanden, in strijd met het detailhandelsbeleid, voor andere vormen van al dan niet grootschalige detailhandel gebruikt gaan worden hebben beide supermarkten de aanduiding 'supermarkt' gekregen en is in de regels bepaald dat ter plaatse van deze aanduiding uitsluitend een supermarkt is toegestaan. Ook is bepaald dat een supermarkt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' is toegestaan. Met dat laatste wordt voorkomen dat zich in een ander pand met de bestemming Detailhandel een supermarkt vestigt.

Gemengd

Er zijn vier bestemmingen Gemengd opgenomen, te weten Gemengd - 1, Gemengd - 2, Gemengd - 3 en Gemengd - 4. De onderstaande tabel geeft weer welke functies binnen de vier verschillende bestemmingen Gemengd zijn toegestaan.

  Wonen   Maatschappelijk   Kantoor   Cultuur & Ontspanning   Bedrijf   Horeca   Detailhandel  
Gemengd - 1   Ja   Ja   Ja   Ja   Nee   ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1'   ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'  
Gemengd - 2   Ja   Ja   Ja   Ja   Ja, categorie 1 en 2   ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1'   ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'  
Gemengd - 3   Nee   Ja   Ja   Ja   Ja, categorie 1 en 2   nee   nee  
Gemengd - 4   Nee   Nee   Ja   Ja   Ja, categorie 1 en 2   ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1'   ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'  

Het onderscheid tussen Gemengd - 1 en Gemengd - 2 is het al dan niet toestaan van bedrijven. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de bestaande rechten uit de vigerende regimes. Het stationsgebouw heeft de bestemming Gemengd - 4. Gezien de ligging is gekozen voor dynamische functies, die passend zijn in de stationsomgeving en in het monumentale pand. Dit betekent tevens dat er uitdrukkelijk voor is gekozen geen woningen toe te staan binnen deze bestemming. Om de redenen die bij de beschrijving van de bestemming Detailhandel al zijn aangegeven is daar waar detailhandel is toegelaten, bepaald dat een supermarkt niet is toegestaan.

In de gemeentelijke Nota Milieuveiligheid is bepaald dat bijzonder kwetsbare objecten (zoals verpleeghuizen, basisscholen en jeugd-, kinder- en naschoolse opvang) zoveel als mogelijk uit het invloedsgebied van risicobronnen moeten worden geweerd. De reden hiervoor is dat een groot deel van de personen die zich doorgaans in zo'n object bevinden minder zelfredzaam zijn en daardoor, wanneer zich een calamiteit voordoet bij zo'n risicobron (in dit geval de spoorlijn Amersfoort - Deventer) bijzondere aandacht van de hulpverlenende instanties nodig hebben. Onder voorwaarden kunnen deze objecten toegelaten worden, waarbij afstemming wordt gezocht met de veiligheidsregio zodat een adequate rampenbestrijding kan worden ingericht. Om deze reden is in de bestemmingsomschrijvingen van de bestemmingen Gemengd - 1, Gemengd - 2 en Gemengd - 3 bij het onderdeel maatschappelijke voorzieningen bepaald dat (de bijzonder kwetsbare objecten) ziekenhuizen, verpleeghuizen, basisscholen en jeugd-, kinder- en naschoolse opvang niet zijn toegestaan. Aan die bestemmingen is een afwijkingsbevoegdheid toegevoegd om die bijzonder kwetsbare objecten toch toe te laten. Voorwaarde voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid is dat daardoor geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico optreedt. Daardoor kan in een concreet geval aan de hand van een aanvraag om omgevingsvergunning worden beoordeeld of er voldoende en adequate vlucht- en reddingsmogelijkheden voor de bijzonder kwetsbare personen zijn.

In de regels wordt verwezen naar lijsten van toegelaten functies om te bepalen welke vormen van bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, horeca, cultuur en ontspanning en bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten.

Groen

Het (beperkte) structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht, te weten de strook aan Kanaal Noord en de strook aan de Spoorstraat. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.

Kantoor

Binnen de bestemming Kantoor zijn kantoren en/of zakelijke dienstverlening toegestaan. Dit betreft het kantoor van de Belastingdienst aan het Stationsplein/Sophialaan en het daarnaast gelegen, nu nog braakliggende, terrein.

Maatschappelijk

De in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen hebben de betemming Maatschappelijk gekregen: de Mariakerk, het voormalige tbc-consultatiebureau op het perceel Sophiaplein 1 en de moskee met het bijbehorende multifunctionele centrum. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden is binnen deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Bedrijfswoningen zijn alleen toegelaten waar dat met een aanduiding op de plankaart is aangegeven. Conform het geldende recht is bepaald dat op het perceel Sophialaan 1 tevens kantoren zijn toegestaan en dat op het perceel Molendwarsstraat 61, het multifunctionele centrum bij de moskee, detailhandel met opslag (met een verkoopvloeroppervlakte van maximaal 50 m2) en een broodjeszaak zijn toegestaan.

In de gemeentelijke Nota Milieuveiligheid is bepaald dat bijzonder kwetsbare objecten (zoals verpleeghuizen, basisscholen en jeugd-, kinder- en naschoolse opvang) zoveel als mogelijk uit het invloedsgebied van risicobronnen moeten worden geweerd. De reden hiervoor is dat een groot deel van de personen die zich doorgaans in zo'n object bevinden minder zelfredzaam zijn en daardoor, wanneer zich een calamiteit voordoet bij zo'n risicobron (in dit geval de spoorlijn Amersfoort - Deventer) bijzondere aandacht van de hulpverlenende instanties nodig hebben. Onder voorwaarden kunnen deze objecten toegelaten worden, waarbij afstemming wordt gezocht met de veiligheidsregio zodat een adequate rampenbestrijding kan worden ingericht. Om deze reden is in de bestemmingsomschrijvingen bij het onderdeel maatschappelijke voorzieningen bepaald dat (de bijzonder kwetsbare objecten) ziekenhuizen, verpleeghuizen, basisscholen en jeugd-, kinder- en naschoolse opvang niet zijn toegestaan. Aan die bestemmingen is een afwijkingsbevoegdheid toegevoegd om die bijzonder kwetsbare objecten toch toe te laten. Voorwaarde voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid is dat daardoor geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico optreedt. Daardoor kan in een concreet geval aan de hand van een aanvraag om omgevingsvergunning worden beoordeeld of er voldoende en adequate vlucht- en reddingsmogelijkheden voor de bijzonder kwetsbare personen zijn.

De Mariakerk heeft behoefte aan een kleine uitbreiding van de bebouwing voor het toevoegen van een moderne sanitairvoorziening. Daarom is, specifiek voor de Mariakerk, een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het bouwen buiten het bouwvlak met een oppervlakte van ten hoogste 35 m2. Dit is gedaan door aan het hele bestemmingsvlak van de Mariakerk een vlak met de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 2' toe te voegen.

Recreatie - Recreatiewoning

In een bijgebouw in de achtertuin van het perceel Veldhuisstraat 48 wordt een Bed & Breakfast geëxploiteerd. In principe geldt als beleid dat een Bed & Breakfast in de woning zelf moet worden gevestigd. Dat is hier niet het geval maar op grond van het geldende recht is een dergelijke functie in het bijgebouw toegestaan. Daarom is er voor gekozen de Bed & Breakfast positief te bestemmen met de bestemming Recreatie - Recreatiewoning.

Verkeer – Spoorweg

Binnen de bestemming Verkeer - Spoorweg vallen de gronden behorend bij de spoorlijnen bij station Apeldoorn. Tevens is binnen deze bestemming een aantal bouwvlakken opgenomen, onder andere ten behoeve van een fietsenstalling.

Verkeer – Verblijfsgebied

De gebieden die een verblijfsfunctie hebben, hebben de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied gekregen. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Inherent aan het verblijfsgebied zijn terrassen ten behoeve van de toegelaten horecavoorzieningen; die worden dan ook geacht onder de bestemming te vallen. Alleen op een deel van het KaKapleintje aan Stadskade bij het kanaal zijn terrassen niet wenselijk. Dat is tot uitdrukking gebracht door de aanduiding 'terrras uitgesloten'.

Binnen deze bestemming zijn conform de Apeldoornse standaard standplaatsen voor ambulante handel toegelaten. Een kiosk (hetzij permanent hetzij semi-permanent, gedurende bijvoorbeeld de zomer of juist de winter) op het Stationsplein of in de strip bij het stationsgebouw kan een wenselijke toevoeging zijn om de levendigheid en aantrekkelijkheid hier te vergroten. Om de hoge ruimtelijke kwaliteit van het Stationsplein te behouden is het gewenst ruimtelijke eisen te kunnen stellen aan zo'n kiosk. Er is nog geen concreet initiatief voorhanden en er is nog geen locatie aan te geven omdat die locatie weer afhankelijk zal zijn van soort en omvang van de kiosk. Daarom is een zone aangegeven waar zo'n kiosk gesitueerd kan worden. Om in geval zich een concreet initiatief aandient daaraan ruimtelijke eisen te kunnen stellen is gekozen voor een afwijkingsbevoegdheid om zo'n kiosk toe te kunnen laten.. Het gebouw kan worden gebruikt voor detailhandel en voor de verkoop van voornamelijk elders te nuttigen etenswaren en dranken. Op de plankaart is het gebied waar zo'n bouwwerk en dat gebruik kan worden toegelaten aangegeven met de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied'. In de regels is een artikel 'wro-zone - ontheffingsgebied' opgenomen, waarin de afwijkingsbevoegdheid en de voorwaarden voor toepassing daarvan zijn opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0030.png"  
Figuur 19 Zone waarin kiosk kan worden toegelaten met toepassen van afwijkingsbevoegdheid  

Op het Stationsplein zijn evenementen toegestaan. Om onevenredige (geluids)overlast van die evenementen voor de omwonenden te voorkomen is in de specifieke gebruiksregels van deze bestemming het aantal evenementen waarbij elektrisch en/of mechanisch versterkt geluid wordt gebruikt, beperkt tot ten hoogste twee per jaar, met een maximum van twee dagen per evenement (exclusief op- en afbouw).

Verkeer – Weg

De Molenstraat-Centrum, een weg met primair een functie voor het doorgaande verkeer, heeft de bestemming Verkeer - Weg gekregen.

Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Voor een aantal woningen, met name aan deVeldhuisstraat en aan de Polstraat, is een bouwvlak per woning opgenomen om de bestaande openheid tussen de panden te behouden.

Een aantal wooncomplexen in de Noordelijke Stationsomgeving en in Stadskade heeft een forse parkeergarage die deels boven- en deels ondergronds is en ook deels buiten de bovengrondse contouren van de bebouwing valt. Daarvoor is in deze bestemming en in de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied een specifieke regeling opgenomen.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap, aaneengebouwd en gestapeld. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan.

Bij vrijstaande, twee-onder-een-kap- en aaneengebouwde woningen heeft het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel) de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan-of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m² is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. Afwijkende functies welke ondergeschikt zijn aan de woonfunctie, zijn met een aanduiding op de plankaart opgenomen.

Waarde – Archeologie hoog

Het gebied waar een hoge trefkans op archeologische resten aanwezig is heeft de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen. Voor deze bestemming geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt een omgevingsvergunningvereiste.

Bouwregels 

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.

Regeling karakteristieke panden

De panden die in het rapport 'Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing', dat is beschreven in paragraaf 4.4.3, een Hoge totaalwaarde hebben zijn in dit bestemmingsplan aangewezen als karakteristiek pand. Op de plankaart hebben ze de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. In de bestemmingsomschrijving van die bestemmingen waar deze aanduiding voorkomt is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding de gronden (ook) bstemd zijn voor behoud en herstel van cultuurhistorische waardevolle panden. Verder is bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding verboden is de bebouwing te slopen zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Deze vergunning wordt alleen verleend indien uit een nadere onderbouwing van de aanvraag blijkt dat handhaving van het pand redelijkerwijs niet kan worden geëist, gezien de op dat moment bestaande bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in verhouding tot de kosten van waardedaling en renovatie. De aanvrager moet bij de vergunningaanvraag een deskundigenrapport te overleggen dat ingaat op de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in relatie tot de economische waarde(daling) en de kosten van renovatie. Onder de gebruikstechnische staat wordt ook begrepen de functionele (gebruiks)mogelijkheden van het betreffende gebouw.

De volgende objecten hebben de aanduiding 'karakteristiek' gekregen:

Kanaal Noord 1   Sophialaan 40  
Kanaal Noord 1.2   Sophialaan 71  
Kanaal Noord 7   Sophialaan 73  
Kanaal Noord 9   Sophialaan 46  
Molendwarsstraat achter 55   Spoorstraat 23  
Molendwarsstraat 61   Spoorstraat 27/29 (Nettenfabriek, onderdelen schoorsteen, ketelhuis, bouwdeel waar nu de Fotovakschool is gevestigd en kantoor)  
Molenstraat-Centrum 236   Spoorstraat 37  
Molenstraat-Centrum 248   Spoorstraat 49  
Molenstraat-Centrum 250   Stationsstraat 9/11  
Molenstraat-Centrum 258   Stationsstraat 13  
Molenstraat-Centrum 260   Veldhuisstraat 30  
Molenstraat-Centrum 262-264, bedrijfsgebouw op achtererf   Veldhuisstraat 32  
Polstraat 11   Veldhuisstraat 35  
Polstraat 20   Veldhuisstraat 52  
Sophialaan 38    

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0031.png"  
Figuur 20 Situering als karakteristiek aangeduide objecten