direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich binnen de Keurzone van het kanaal waardoor de keur van het waterschap van toepassing is. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

4.2.2 Grondwater

Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Het gebied ligt in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit houdt in dat door klimaatverandering de grondwaterstanden in delen van het plangebied mogelijk tot 10-20 cm kunnen stijgen. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen in het gebied moet hier rekening mee worden gehouden door grondwaterneutraal te bouwen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-vas1_0024.png"  
Figuur 14 Grondwaterfluctuatiezone  

4.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied zijn geen oppervlaktewateren aanwezig. Ten oosten ligt het Apeldoorns Kanaal. Ten noorden van het plangebied stroomt De Grift (grotendeels ondergronds). Voorliggend bestemmingsplan heeft geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. In en rond het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.

4.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt grotendeels een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken. Ter plaatse van onder andere Stationsplein, Sophiapark, Molenstraat-Centrum en Stadskade is in de afgelopen jaren al een gescheiden stelsel aangelegd. Het vuilwater is aangesloten op het gemengde stelsel. Het hemelwater wordt afgevoerd naar IT-riolen. Deze liggen nu nog versnipperd in het plangebied. Doel is om uiteindelijk alle IT-stelsels aan elkaar te koppelen met een overstort op het Apeldoorns Kanaal.

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen het gebied zal het hemelwater worden afgekoppeld volgens het geldende beleid.

4.2.5 Afvoer van afvalwater

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen gebouwen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt dan aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel.

4.2.6 Watertoets

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. Het waterschap heeft verzocht te benoemen dat daar waar het plangebied aan het kanaal grenst, de Keur van het waterschap van toepassing is. Deze paragraaf is conform dit verzoek aangepast.