direct naar inhoud van Artikel 25 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

Artikel 25 wro-zone - wijzigingsgebied 2

25.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' te wijzigen in de bestemming 'Gemengd - 5', waarbij de volgende functies kunnen worden toegestaan:

met de bijbehorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

25.2 Voorwaarden voor wijziging

Van de in lid 24.1 bedoelde bevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt indien en voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. er is aangetoond dat de bodem geschikt is voor de ingevolge lid 25.1 toegelaten functies;
  • b. de voor de toe te laten functies noodzakelijke hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld;
  • c. er is aangetoond dat in het plangebied van het wijzigingsplan een aanvaardbaar leef- en/of verblijfsklimaat ontstaat en in stand blijft, waar nodig door wijziging van de omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de aangrenzende inrichting;
  • d. er is aangetoond dat de beoogde ontwikkeling economisch uitvoerbaar is;
  • e. het verhaal van gemeentelijke kosten voor de planontwikkeling is verzekerd;
  • f. in het wijzigingsplan is het bouwvlak niet groter dan in het plan;
  • g. in het wijzigingsplan bedragen de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw niet meer dan dan de in het plan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde;
  • h. in het wijzigingsplan bedraagt het bebouwingspercentage niet meer dan de in het plan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde;
  • i. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden en er wordt voldaan aan de parkeernormen die gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan.