direct naar inhoud van Artikel 22 wro-zone - ontheffingsgebied 1
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

Artikel 22 wro-zone - ontheffingsgebied 1

22.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' bij een omgevingsvergunning afwijken:

  • a. van het in artikel 13 lid 13.1 en artikel 14 lid 14.1 bepaalde teneinde het gebruik van gronden ten behoeve van horeca die is gericht op de verkoop van voornamelijk elders te nuttigen etenswaren en dranken en/of detailhandel toe te staan;
  • b. van het in artikel 13 lid 13.1, artikel 14 lid 14.1 en lid 14.2 en artikel 19 lid 19.1 onder b bepaalde voor het oprichten van één gebouw ten behoeve van het onder a bedoelde gebruik.
22.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in lid 22.1 is alleen mogelijk, mits:

  • a. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
  • b. het beoogde straatbeeld niet onevenredig wordt aangetast, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met goothoogte, bouwhoogte en oppervlakte van het gebouw, alsmede de oriëntatie die bij voorkeur alzijdig dient te zijn; en
  • c. geen onevenredige belemmeringen of hinder voor omliggende functies ontstaan.
22.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' is het houden van evenementen toegestaan, met dien verstande dat het aantal evenementen waarbij elektrisch en/of mechanisch versterkt geluid wordt gebruikt niet meer dan 2 per jaar bedraagt en het aantal dagen per evenement niet meer dan 2 bedraagt, exclusief op- en afbouw.