direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Binnenstad Zuid-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-vas1

Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied;
 • b. evenementen, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 1';
 • c. markten;
 • d. standplaatsen voor ambulante handel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'terras uitgesloten' is een terras niet toegestaan;
 • f. watergangen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. fietsenstallingen;
 • i. tuin;
 • j. een busstation, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - busstation';
 • k. een gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 14.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercenta ge ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - busstation' zijn overkappingen ook buiten het bouwvlak toegestaan; de hoogte van deze overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (14.3)
overig: 2,50 m  
 
Gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'   aanduidingsvlak     1 m    

14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 14.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

14.4 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' is het houden van evenementen toegestaan, met dien verstande dat het aantal evenementen waarbij elektrisch en/of mechanisch versterkt geluid wordt gebruikt niet meer dan 2 per jaar bedraagt en het aantal dagen per evenement niet meer dan 2 bedraagt, exclusief op- en afbouw.