direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-onh1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Het weideperceel wat rondom de het erf ligt, krijgt de bestemming Agrarisch. Daarmee wordt de geldende bestemming overgenomen en wordt in het huidige gebruik voorzien. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.


Maatschappelijk

Met de bestemming Maatschappelijk wordt de geldende woonbestemming voor de woning in het plangebied omgezet in een bestemming die voorziet in de beoogde zorgfunctie. Het aanwezige erf inclusief de paardenbak en het nieuwe parkeerterrein heeft de omvang van het bestemmingsvlak bepaald. Binnen dat bestemmingsplan is een bouwvlak getekend. Dat is zo gebeurd dat de aanwezige gebouwen daar binnen vallen. In de regels is het maximale oppervlakte voor de gebouwen vastgelegd. Dat is gebeurd op basis van het bestaande oppervlak, conform het beleid voor de functieverandering van voormalige agrarische bedrijfslocaties. Voor het overige zijn de bouwmogelijkheden opgenomen in een bebouwingsschema.


Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor die bestemming geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 100 m2 tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.