direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt in de buffer tussen Apeldoorn en Beekbergen, met de A1 als harde grens van Apeldoorn en de Tullekensmolenweg als de noordelijke grens van het dorp Beekbergen. Het grondgebruik is overwegend agrarisch, voornamelijk weilanden. Op de bebouwde percelen hebben woonfuncties de overhand. Het landschap is te typeren als een heideontginningslandschap: met een rechtlijne wegenstructuur, een rechthoekige verkaveling en een open karakter door de beperkte aanwezigheid van perceelsrandbeplantingen. De erven kennen doorgaans eenzelfde, eenvoudige opzet: aan de weg staat de woning, met daarachter de bijbehorende (bedrijfs)bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1107-onh1_0006.jpg"

Figuur 6: Luchtfoto omgeving

De Oude Apeldoornseweg is een oude, doorgaande weg tussen Apeldoorn en Beekbergen. In de huidige situatie loopt die lijn door tot diep in de stad, in de vorm van de Oude Beekbergerweg. In de huidige situatie is de doorgaande functie door andere wegen overgenomen. Even ten zuiden van het plangebied kruist de Oude Apeldoornseweg de weg De Els. Weer ten zuiden van die weg loopt de Oude Beek, die moet gaan fungeren als ecologische verbindingszone. Even ten oosten van het plangebied, loopt parallel aan de Oude Apeldoornseweg, een hoogspanningsleiding.

Binnen het plangebied is een eenvoudige inrichting waarneembaar. In de zuidoostelijke hoek van het perceel staat de woning. Het betreft een vrij eenvoudig bouwvolume: één bouwlaag met een zadelkap die qua lengterichting parallel loopt met de weg. Direct achter de woning staat een voormalige, agrarische stal, dat qua korrelgrootte vergelijkbaar is met de woning. Die stal bestaat uit één bouwlaag en heeft vrij flauwe kappen. Rondom de voormalige stal zijn een aantal ondergeschikte gebouwtjes te vinden. Ook is daar het voornaamste deel van de tuin aanwezig. Het erf wordt nu gebruikt voor een zorgboerderij. Verspreid op het erf staan enkele, solitaire bomen.

Direct ten noorden van de woning is de inrit aanwezig, met daarlangs enkele parkeerplaatsen. Ten noorden daarvan is een boomgaard aangeplant, met een lengterichting die parallel loopt aan de weg. Bezien vanaf de weg, is achter de boomgaard een moestuin aanwezig en weer daarachter is een paardenbak. Die paardenbak wordt aan de westzijde ruimtelijk begeleidt door een smalle groensingel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1107-onh1_0007.jpg"

Figuur 7: Luchtfoto