direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1107-onh1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

Met het ruimtelijk beleid beoogt de provincie bij te dragen aan de versterking van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie van Gelderland als één van de Europese regio's. Hierbij hanteert de provincie – in wisselwerking met de beleidsinstrumenten van de andere omgevingsplannen – de volgende doelen als uitwerking van de hoofddoelstelling:

 • sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen,
 • versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland,
 • bevorderen van een duurzame toeristische-recreatieve sector in Gelderland met een bovengemiddelde groei,
 • de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen versterken,
 • de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische Hoofdstructuur realiseren,
 • de watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraan- en afvoer en de benodigde waterkwaliteit,
 • een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen,
 • met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in de provincie,
 • bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in de ruimtelijke planning.

In het Streekplan ligt het plangebied dat is gezoneerd als onderdeel van het waardevol landschap Beekbergen en Loenen.

De kernkwaliteiten van dat landschap zijn beschreven in een aparte streekplanuitwerking. Concreet gaat het om de volgende kwaliteiten:

 • Gave open oude bouwlanden, met bebouwing langs de randen;
 • Kleinschalig met afwisseling in landbouwgebruik en beplanting;
 • Gradiënt van besloten boslandschap naar open landschap;
 • Sprengenbeken die van de stuwwal stromen.

Bij nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen dienen deze kwaliteiten in stand te worden en, zo mogelijk, versterkt te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1107-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: Uitsnede streekplankaart

Met dat het perceel in waardevol landschap ligt, ligt het ook buiten bebouwd gebied en in het buitengebied. Het plan houdt in wezen ook de introductie in van een werkfunctie. In het buitengebied is dat volgens het provinciale beleid in principe alleen mogelijk in het kader van de functieverandering van een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Hoewel het perceel inmiddels een woonbestemming heeft, betreft het perceel een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Op het perceel zijn voormalige agrarische opstallen aanwezig.

De spelregels voor functieverandering zijn vastgelegd in de Streekplanuitwerking voor de regio Stedendriehoek: 'Waar stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies. Specifiek voor het perceel gelden in hoofdzaak de volgende voorwaarden:

 • Hergebruik van vrijkomende bebouwing voor werkfuncties is toegestaan tot 500 m² vloeroppervlakte per locatie. In de vorm van maatwerk kan die oppervlaktemaat worden verruimd tot 750 m², mits dat voorzien is van een goede onderbouwing.
 • Bebouwing die niet wordt hergebruikt, dient te worden gesloopt.
 • Alleen bedrijvigheid in de (milieu)categorieën 1 t/m 3 kan worden toegestaan, uiteraard voorzover de omgeving in het betreffende geval zich daar niet verzet.
 • Functieverandering naar gebiedsgebonden werkfuncties staat voorop.
 • Bij combinaties van wonen en werken wordt de woning bestemd als bedrijfswoning.

Daarnaast gelden diverse, algemene voorwaarden.