direct naar inhoud van 2.2 Detailhandelsvisie
Plan: Apeldoornseweg 16 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1105-vas1

2.2 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen' vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de markt, ingediende plannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

Op basis van de kaderstellende uitgangspunten, aandachtspunten en een (indicatieve) berekening van de potentiƫle marktruimte kan per stadsdeel een dagelijkse voorzieningenstructuur op hoofdlijnen worden opgesteld.

In de kleinere kernen (< 4.000 inwoners) is het moeilijk om (op termijn) een volledig en zelfstandig functionerend winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen te behouden. Een supermarkt van voldoende omvang is in veel gevallen moeilijk haalbaar. Daarnaast genereert een kleine supermarkt onvoldoende koopkrachtbinding. De levensvatbaarheid van winkels in de dagelijkse voorzieningensector is in grote mate afhankelijk van de aanwezigheid van een supermarkt als consumententrekker. Zonder supermarkt zijn de mogelijkheden voor andere (dagelijkse) winkels beperkt.

Mogelijk ziet een enkele ondernemer niettemin mogelijkheden een (neven-)vestiging te exploiteren in een dergelijk klein verzorgingsgebied. Het streven is dan ook een buurvoorziening te behouden met lokale verzorgende functie. Essentieel is dat ondernemers hierin willen investeren. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is dit toe te juichen en kunnen deze initiatieven worden ondersteund (verlenen bouwvergunning, parkeervoorzieningen, etc.)

In Hoenderloo is, vanwege de lage koopkrachtbinding en geringe afstand tot concurrerend aanbod geen uitbreidingsruimte te berekenen. Een grotere supermarkt zal ongetwijfeld de koopkrachtbinding iets kunnen vergroten. De potentiƫle marktruimte in Hoenderloo blijft echter laag. Het pakket dagelijkse voorzieningen zal in dit dorp naar verwachting dan ook verder onder druk komen te staan.

Horecabeleid

De gemeente Apeldoorn heeft geen specifiek beleid voor horeca. Per initiatief wordt derhalve gekeken of sprake is van een toevoeging op het bestaande aanbod.

In voorliggend geval is zeker sprake van een potentieel aan klanten, met name op de betreffende locatie in het dorp tegenover nationaal park Hoge Veluwe. Hoewel is sprake van een seizoensmatige piek, kan het concept gezien worden als een waardevolle toevoeging.