direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Apeldoornseweg 16 Hoenderloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1105-vas1

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel, waaronder begrepen detailhandel in brood en banket met bakken voor eigen winkel (SBI 4724);
  • b. daghoreca in de vorm van lunchroom, konditorei, koffiecorner, tearoom, ijssalon tot maximaal 90 m² verkoopvloeroppervlakte;
  • c. terras uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';
  • d. parkeervoorzieningen;
  • e. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder in ieder geval begrepen een bedrijfswoning.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij de woning   bouwvlak   6 m   10 m   - per hoofdgebouw is ten hoogste 1 inpandige bedrijfswoning toegestaan
- bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan op bouwlagen boven de eerste bovengrondse bouwlaag  
Bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw   50 m², mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m² is in ieder geval toegestaan   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m  
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gebouwd (3.3a)
- bij een aan het hoofdgebouw aangebouwd bijgebouw of overkapping waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van het hoofdgebouw ligt mag op de bouwhoogte van het dakvlak van het hoofdgebouw worden aangesloten  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (3.3b)
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  

3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken:

  • a. van het in lid 3.2 bepaalde dat bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
  • b. van het in lid 3.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Ten behoeve van de in lid 3.1 onder a en b genoemde functies moeten ter plaatse van de aanduidingsvlakken met de aanduiding 'parkeerterrein' tesamen ten minste 14 parkeerplaatsen worden aangelegd en in stand gehouden.