direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat 356
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1104-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis. Dat plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2008 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 21 november 2008. Het plangebied heeft de bestemming 'Bedrijf'. De aanduiding 'Milieuzone 1' regelt dat hier bedrijvigheid is toegestaan in milieucategorie 1. Daarnaast rust op het noordelijke gedeelte de aanduiding 'autohandel en werkplaats' die in het aanwezige garagebedrijf voorziet. Op het zuidelijke gedeelte rust die aanduiding niet omdat daar alleen opslag plaatsvindt, wat past binnen milieucategorie 1. Binnen de bestemming is een bedrijfswoning toegestaan.

Binnen de bedrijfsbestemming is een bouwvlak aangegeven, dat voor 50% mag worden bebouwd. De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt aan de zijde van de Deventerstraat (daar waar de bedrijswoning staat) bedraagt zes respectievelijk negen meter. Voor het overige geldt een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 8 meter.

De gewenste woning plus bijbehorend terrein is grofweg geprojecteerd op het gedeelte van het perceel waarop de aanduiding 'autohandel en werkplaats' niet rust. De woning past niet binnen de hier geldende bestemming. Ondermeer omdat de woning niet voor een bedrijf wordt opgericht, maar om te wonen. Om de woning mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

De nieuwe, geplande bedrijfshal past binnen de geldende bestemming. De resterende bedrijfsbestemming wordt toch in dit plan opgenomen. Dat omdat een deel van het aanwezige bouwvlak 'verdwijnt'. Door hele perceel in het plan op te nemen, kan daarvoor als geheel een eenduidige planologische regeling worden gemaakt. Voor het garagebedrijf wordt niet in extra bouw- of gebruiksmogelijkheden voorzien. Het gaat daarvoor alleen om het overnemen van geldende rechten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1104-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede (gedigitaliseerde) plankaart met het plangebied rood omkaderd (overlay met GBK)