direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Sleutelbloemstraat en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1103-vas1

5.2 Waterhuishouding

Algemeen
De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.
Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zicht niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. De Keur is van toepassing op het Apeldoorns Kanaal die als A-water is aangemerkt.

Grondwater
Indicatief ligt de gemiddelde grondwaterstand NAP +9,90 m á NAP 10,10 m. De hogere grondwaterstanden komen voor in het zuiden van het gebied, de lagere waterstanden in het noorden. Ook het maaiveld loopt in dezelfde richting af, de GHG ligt op circa 1,10 m onder het maaiveld.

Deze grondwaterstanden zijn gebaseerd op metingen in peilbuizen in de straten Kanaal Noord, ter hoogte van de Gentiaanstraat, en de Oosterlaan, ter hoogte van de Westerlaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1103-vas1_0008.png"  

Afbeelding - Overzicht grondwaterstand t.o.v. maaiveld

Het gebied ligt niet in de door provincie Gelderland aangewezen grondwater–fluctuatiezone. Ook ligt het gebied niet in een grondwater onttrekkings- of beschermingszone.
Bij nieuwe ontwikkelingen dient grondwaterneutraal te worden gebouwd.

Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur
Binnen het plangebied is geen waterafhankelijke natuur aanwezig. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door het Apeldoorns Kanaal, de watergangen ten oosten van en parallel aan de Sleutelbloemstraat vormen voor een groot deel van het plangebied de oostelijke grens. Naast deze watergangen is er in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig. Het Apeldoorns Kanaal is aangemerkt als A-water waarop de Keur van het watershap van toepassing.

Afvoer van hemelwater
In het plangebied en de omgeving daarvan ligt grotendeels een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.
Verspreid over het gebied liggen op enkele locaties (uitlopers van) kleinschalige hemelwater- en / of infiltratiestelsels.

Het hemelwater van toekomstige verhardingen wordt niet aangesloten op het bestaande gemengde riool, maar grotendeels geïnfiltreerd in de bodem. Voor alle ondergrondse infiltratievoorzieningen geldt dat er zandvangen en bladafscheiders worden toegepast. Bij herontwikkeling van bestaande (deel)gebieden krijgen de voorzieningen een bergend vermogen van 20 mm per m² verhard oppervlak, bij aanleg van extra verharding is dit 36 mm ten opzichte van de nieuwe verharding. Indien er meer neerslag valt dan de voorzieningen aan kunnen, mogen het water uit de voorzieningen bovengronds overlopen naar openbaar gebied.

Voor aanleg van nieuwe verhardingen mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden hiervan zijn zink en koper.

Afvoer van afvalwater
Nieuwe gebouwen worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel.

Watertoets
Het voorontwerpbestemmingsplan Sleutelbloemstraat en omgeving is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap is verwerkt in deze waterparagraaf. In bijlage 3 (Nota inspraak en overleg) is de reactie van het Waterschap en de beantwoording opgenomen.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om verouderde bestemmingsplanregelingen te actualiseren. In dit plan is niet voorzien in het (juridisch) regelen van ontwikkelingen. De waterhuishouding in het plangebied wijzigt dan ook niet als gevolg van dit bestemmingsplan.
Om deze reden is geen (uitgebreid) vooroverleg met Waterschap Veluwe in het kader van de watertoetsprocedure gevoerd.