direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

5.4 Archeologie

Op grond van de archeologische waardenkaart wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met een lage, middelhoge of hoge trefkans. Op grond van de kaart blijkt dat de planlocatie zich bevindt in een gebied met een hoge trefkans. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk voor deze locatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1100-onh1_0004.png"

Figuur 4: Uitsnede archeologische waardenkaart (oranje = hoge trefkans)

Onderzoeksresultaten

In de rapportage d.d. september 2010, opgesteld door ADC ArcheoProjecten en opgenomen in bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting, zijn de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek weergegeven. Hieruit blijkt dat in het hele plangebied direct aan of onder het maaiveld archeologische resten worden verwacht. Het vondstniveau wordt verwacht in de eerste ca. 30 cm beneden het maaiveld. Archeologische sporen worden binnen ca. 50 cm beneden het maaiveld verwacht. Op de locatie van de huidige en vroegere bebouwing in het plangebied is de bodem verstoord. Doordat het mogelijke archeologische niveau dicht onder het maaiveld verwacht wordt, wordt vermoed dat archeologische resten op deze locaties verloren zijn gegaan.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten is geadviseerd een inventariserend veldonderzoek uit te voren door middel van een verkennend booronderzoek. In de rapportage d.d. januari 2011, opgesteld door ADC ArcheoProjecten en opgenomen in bijlage 3 van de Bijlagen bij de toelichting, zijn de resultaten van het verkennend booronderzoek weergegeven. Op basis van dit onderzoek kunnen zich in een deel van het plangebied nog steeds archeologische resten zich bevinden. Deze archeologische resten kenmerken zich mogelijk wel door een lage vondstdichtheid en een grondsporenniveau. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om nader vast te kunnen stellen of en in hoeverre en exact waar archeologische vindplaatsen zich in het plangebied bevinden.

Om de eventueel aanwezige archeologische waarden te beschermen is aan de gronden de bestemming 'Waarde - Archeologie hoog' toegekend.