direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Methusalemlaan 59
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1100-onh1

4.1 Bebouwing

Voorliggend plan voorziet in woningbouw op de locatie van de voormalige garage van Van Kampen en enkele naastgelegen kavels. Het plan betreft de bouw van circa 30 woningen (vrijstaande, twee-onder-één kap en rijwoningen) tussen de Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan. Het nieuwe plan is globaal op te splitsen in drie delen te weten; de bebouwing aan de Methusalemlaan, de bebouwing rondom een middengebied en de bebouwing aan de zijde van de Marten Orgeslaan.

Het totale plangebied wordt in samenhang ontworpen. Dat wil zeggen dat de architectuur op elkaar is afgestemd en dat de dorpse en informele sfeer in het gehele plangebied is terug te zien. Ook voor de bouwhoogtes wordt in het gehele plangebied een zelfde maat aangehouden.

Methusalemlaan

De nieuwe bebouwing langs de Methusalemlaan sluit in maat, schaal en verschijningsvorm aan op de bestaande woningen langs deze laan. Dit zijn overwegend vrijstaande woningen. De nieuwe invulling betreft dan ook grotendeels vrijstaande woningen aan deze zijde. Door een subtiele variatie in verschijningsvorm en voorgevelrooilijn ontstaat er een afwisselend en los beeld met een dorps karakter welke past bij de Methusalemlaan. De bouwhoogte volgt op hoofdlijnen de geldende bouwhoogte voor de bestaande woningen. Deze is nu 6 meter voor de goothoogte en 9 meter voor de nokhoogte. Voor het inpassen van de wensen van de huidige tijd wordt er met betrekking tot de nokhoogte een kleine afwijking toegestaan. De voor dit plan geldende goothoogte is maximaal 6 meter en de nokhoogte is 10 meter. Langs de Methusalemlaan wordt de bestaande bomenrij van de lanen structuur gehandhaafd en waar nodig aangevuld met nieuwe bomen.

Middengebied

De nieuwe bebouwing op het nieuwe middengebied wordt gesitueerd rondom een nieuw groen hof. Het gaat hier om afwisselend vrijstaande, twee-onder-één kap en rijwoningen. Ook wordt de mogelijkheid geboden voor het realiseren van oudere woningen. Het nieuwe groene hofje midden op het middengebied blijft vrij van geparkeerde auto's. Hier wordt ruimte gecreëerd voor een kwalitatief hoogwaardig groengebied met een informele speelplek.

Marten Orgeslaan

De Marten Orgeslaan kenmerkt zich door een gevarieerd beeld van vrijstaande, twee onder een kap en rijwoningen. De bouwhoogte varieert van 1 tot 1 1/2 laag met een kap. De kaprichting van de woningen is afwisselend haaks en parallel op de weg. Over het algemeen wordt geparkeerd op het eigen erf naast of voor de woning. De voortuinen hebben een wisselende diepte en functie.

De nieuwe bebouwing aan de zijde van de Marten Orgeslaan krijgt een bijzondere uitstraling. De woning op de hoek heeft een dubbele oriëntatie. Deze woning richt zich op zowel de nieuwe ontsluitingsweg van het nieuwe gebied als op de Marten Orgeslaan. Ook wordt hier rekening gehouden met de bestaande waardevolle bomen aan de Marten Orgeslaan.