direct naar inhoud van 7.2 Bespreking voorontwerp tijdens politieke markt
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

7.2 Bespreking voorontwerp tijdens politieke markt

Het voorontwerp is door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke markt van 18 mei 2006. De raad was enthousiast over het plan, met complimenten voor de wijze waarop het college naar de insprekers heeft geluisterd en aan hun verzoeken is tegemoetgekomen, en adviseerde het plan verder in procedure te brengen.

Opmerkingen en vragen

  • a. In het stedenbouwkundig plan is sprake van 650 woningen in heel Groot Zonnehoeve. Volgens de toelichting maakt het bestemmingsplan de bouw van 750 woningen mogelijk. Wat is het correcte aantal?
  • b. Voor het autoverkeer wordt Groot Zonnehoeve alleen ontsloten op de Zutphensestraat en de Laan van Erica. Deze wegen zijn nu al heel druk, kunnen deze extra auto's er nog wel bij?
  • c. Is de geluidsbelasting op de woningen aan de Zutphensestraat niet te hoog?
  • d. Het bestemmingsplan is een globaal plan. Biedt dit wel voldoende waarborgen voor het realiseren van het stedenbouwkundig plan? De rechtszekerheid en de beheersbaarheid van dit plan zijn beperkt. Ook de infrastructuur wordt op geen enkele manier vastgelegd.

Beantwoording

  • a. Het stedenbouwkundig plan en het woningbouwprogramma gaan nu uit van een kleine 500 woningen in Zonnehoeve en maximaal 220 woningen in Schuylenburg. Samen zijn dat zo'n 720 woningen. Op de bestemmingsplankaart is per vlak met de bestemming "Woongebied" een maximum aantal woningen gegeven. Het totaal van deze op de plankaart opgenomen maxima is 784 woningen. Voor het verschil tussen beide aantallen bestaan een aantal redenen. Op de plankaart zijn ook aantallen opgenomen voor woningen die zullen worden gebouwd door mensen die in het plangebied grond bezitten. Deze woningen zijn in het (gemeentelijk) woningbouwprogramma niet meegeteld. Voor de kavels waar zorgwoningen zullen komen is op de plankaart, naast de aanduiding ZW, ook een maximum aantal woningen aangegeven. Dat is voor het geval er op termijn behoefte bestaat om de zorgwoningen te vervangen door reguliere woningen. Ook deze reserve is in het woningbouwprogramma niet meegeteld. Tot slot zijn de woningaantallen in een groot aantal vlakken met de bestemming "Woongebied" wat hoger gesteld dan de aantallen van de voorbeeldverkaveling, die de basis vormt voor het woningbouwprogramma. Dit is gedaan om bij de definitieve uitwerking van het gebied nog flexibiliteit te hebben. Op die manier is het mogelijk om in te spelen op veranderingen in de markt en op bijzondere initiatieven.
  • b. De capaciteit van de Laan van Erica en de Zutphensestraat wordt in het kader van het Omnisportproject verdubbeld. Daardoor zal de doorstroming van het verkeer op deze wegen verbeteren. De capaciteit die deze wegen na verdubbeling hebben, is voldoende om ook het extra verkeer dat wordt veroorzaakt door het toevoegen van de nieuwe woonwijk Groot Zonnehoeve en de voorstadhalte De Maten op een goede manier te verwerken.
  • c. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op sommige locaties de geluidsbelasting ten gevolge van de Zutphensestraat op de gevels van een aantal geprojecteerde woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt, maar beneden de maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) blijft. De bouw van een aantal geprojecteerde woningen in het noordelijke deel van het plangebied (Parkbos West en Parkbos Oost) is derhalve alleen mogelijk na vaststelling van hogere waarden. Deze hogere waarden zijn inmiddels vastgesteld. De geluidsbelasting op die woningen is dus wel hoog, maar niet te hoog. Overigens dient bij de bouwaanvraag door middel van een gevelisolatieberekening te worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau gewaarborgd worden.
  • d. Het onderhavige bestemmingsplan is een globaal, ontwikkelingsgericht plan. Met name de plankaart biedt mogelijkheden voor verschillende invullingen van de diverse woongebieden. Dit is gedaan om over voldoende flexibiliteit te kunnen beschikken bij de definitieve vormgeving van die gebieden. Op die manier kan adequaat en zonder extra procedures ingespeeld worden op wensen van de mensen die er willen wonen en van ontwikkelaars en op een eventueel wijzigende markt. Het geheel kan hierdoor op verschillende manieren worden vormgegeven. De voorschriften voor de bebouwing op de afzonderlijke kavels en het gebruik daarvan zijn daarentegen tamelijk gedetailleerd. Het woonklimaat op de kavel zelf en op de omringende kavels is daardoor gewaarborgd; datzelfde geldt voor de rechtszekerheid. De hoofdinfrastructuur is op de plankaart gedetailleerd vastgelegd. Het ligt voor de hand dat er na voltooiing van heel Groot Zonnehoeve een nieuw, gedetailleerd bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de beheersfase.
    NB 2011: Bij de terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp onder de werking van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening in 2011 is het bestemmingsplan voor veel onderdelen veel gedetailleerder gemaakt. Dat is gedaan omdat er op dat moment al veel meer duidelijkheid over de invulling was. Daar waar die duidelijkheid er nog niet was, is gekozen voor globale bestemmingen of zelfs voor een uit te werken bestemming.