direct naar inhoud van 5.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

5.4 Economische uitvoerbaarheid

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 76 hectare en bestaat uit twee delen, te weten:

  • 1. Het zuidelijke deelgebied Zonnehoeve, het door de gemeente te ontwikkelen plandeel, met een oppervlakte van circa 37 hectare. In dit plandeel worden circa 480 woningen en 132 zorgunits gerealiseerd. Dit aantal is exclusief de woningen die een aantal particulieren in dit plandeel zal toevoegen. Dit gebied is inmiddels in exploitatie genomen omdat met toepassing van een vrijstelling op grond van artikel 19 WRO al een aantal bouwplannen is gerealiseerd. Daartoe moest ook al een deel van het gebied bouw- en woonrijp gemaakt worden.
  • 2. Het noordelijke deelgebied Schuylenburg, dat een oppervlakte heeft van 39 hectare. Op dit terrein, dat in particuliere handen is, zullen 200 à 222 woningen gerealiseerd worden.
5.4.1 Zonnehoeve/gemeentelijk plandeel

Het ruimtegebruik van het gemeentelijk plandeel is als volgt opgebouwd:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0026.jpg"

Op de voor woondoeleinden beschikbare uitgeefbare oppervlakte worden circa 480 woningen (exclusief de zorgeenheden) gerealiseerd. Het te realiseren programma bestaat uit een mix van grondgebonden en gestapelde woningen in verschillende financieringscategorieën. De volgende tabel geeft het woningbouwprogramma aan dat is voorzien op door de gemeente te verkopen bouwrijpe grond.

Het woningbouwprogramma ziet er als volgt uit:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0027.jpg"

De verdeling van het woningbouwprogramma over de financieringscategorieën is als volgt voorzien:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0028.jpg"

De verwachting is dat de grond bedoeld voor woningbouw en zorgunits zal worden uitgegeven in de periode 2012-2025. Nagenoeg alle gronden in het plangebied zijn eigendom van de gemeente. Het kostenverhaal zal daar plaatsvinden door middel van actieve grondpolitiek, in de vorm van de verkoop van bouwrijpe grond. Met de eigenaren en ontwikkelaars van de overige percelen zijn anterieure overeenkomsten gesloten waarmee het kostenverhaal dat verplicht is op grond van de Wro is verzekerd. In twee deelgebieden hebben particuliere eigenaren inmiddels woningen gebouwd, langs de Barnewinkel en in de Boskamers. De daarvoor verschuldigde exploitatiebijdragen zijn betaald.

De doorrekening van het gemeentelijk plandeel, gebaseerd op het stedenbouwkundig plan van 2011, is basis voor de grondexploitatie-begroting. De in de grondexploitatie opgenomen fasering van het woningbouwprogramma is conform de planningslijsten die gemeentebreed zijn opgesteld en die rekening houden met de woningbouwbehoefte gedurende de planperiode. Uit de berekening van de contante waarde van het exploitatieresultaat per 1-1-2011 blijkt dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan verzekerd is. In de volgende tabel is een samenvatting gegeven van de exploitatiebegroting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0029.jpg"

5.4.2 Schuylenburg

De woningbouwproductie die op een deel van het Schuylenburgterrein plaatsvindt wordt, onafhankelijk van het door de gemeente te ontwikkelen plandeel, door de zorginstelling 's Heeren Loo in eigen beheer gerealiseerd. Daartoe zal de zorginstelling een ontwikkelende partij in de arm nemen. Om deze woningbouwontwikkeling op het terrein Schuylenburg ruimtelijk, juridisch en financieel mogelijk te maken hebben 's Heeren Loo en de gemeente de daarvoor noodzakelijke anterieure overeenkomst gesloten. Daarmee is het op grond van de Wro verplichte kostenverhaal zeker gesteld.