direct naar inhoud van 4.6 Programma
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4.6 Programma

In het plangebied komt een grote differentiatie aan woningen. De differentiatie betreft zowel vorm, financiering als opdrachtgeverschap. Er wordt gevarieerd met laag- en hoogbouw, vrijstaand, geschakeld, geclusterd, gestapeld, units, vrije sector, sociale huur, duur, goedkoop, particulier en collectief opdrachtgeverschap. Gecombineerd met (de inrichting van) de openbare buitenruimte is het doel een gezonde variëteit aan woonmilieus en bewoners te krijgen die bijdraagt aan een duurzame, leefbare wijk. Voor Zonnehoeve gaat het gemeentelijk woningbouwprogramma uit van circa 500 woningen; op vijf plekken komt woonruimte voor zo'n 130 personen die verzorging en begeleiding nodig hebben (grotendeels betreft dit cliënten van de zorginstelling, één gebouw huisvest een particulier verzorgingsinitiatief). Schuylenburg zal plaats bieden aan maximaal 226 (reguliere) woningen.

In het nu nog geldende bestemmingsplan Groot Schuylenburg heeft de zorginstelling de bestemming Ziekenhuis. Dit is een verouderde bestemming die al geruime tijd niet meer adequaat is voor de activiteiten die zorginstelling ontplooit. Daarom heeft de zorginstelling in dit nieuwe plan de bestemming Maatschappelijk gekregen. Deze bestemming laat diverse vormen van maatschappelijke voorzieningen toe (apotheek, kantoor voor openbaar bestuur, artsenpraktijk, kliniek en dagverblijf, consultatiebureau, bibliotheek, uitvaartcentrum, onderwijs, ziekenhuis, verpleeghuis, kinderopvang, kerkgebouw en buurt- en clubhuis). Daarnaast zijn ook horeca- en sportvoorzieningen en bedrijfsactiviteiten toegestaan mits zij onderdeel uitmaken van de opleiding en dagbesteding van de cliënten van de zorginstelling en ondergeschikt zijn aan maatschappelijke voorzieningen. De ten hoogste toegelaten oppervlakte aan bebouwing op het instellingsterrein is overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. In de villa's aan de Zutphensestraat mogen naast maatschappelijke voorzieningen ook zelfstandige kantoren worden gevestigd. Tot slot is op het instellingsterrein detailhandel toegelaten tot 500 m2 verkoopvloeroppervlakte. Het betreft de bestaande supermarkt. In het Centrum en in het nieuwe woongebouw aan de Laan van Erica zijn naast woningen ook maatschappelijke voorzieningen toegelaten.

Neerwaarts bijgestelde behoefteprognoses van de huishoudensontwikkeling in de afgelopen jaren, begeleid door vraaguitval in de woningmarkten als gevolg van verslechterde economie, hebben gevolgen voor de woningbouwprogrammering. Regionaal loopt het traject om te komen tot een regionale woningbouwprogrammering, met een binnenregionale verdeling die zich verhoudt tot het door GS vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3).

Naar aanleiding van het KWP3 en mede op basis van aanvullend onderzoek (in de tweede helft van 2011 uitgevoerd door bureau RIGO) doorloopt de gemeente Apeldoorn een traject tot herprogrammering. Om te komen tot keuzes zijn scenario's en uitgangspunten ontwikkeld. Deze scenario's zijn vertaald in keuzes voor projecten. Voor Groot Zonnehoeve betekent dit keuzeproces dat de woningbouwprogrammering mogelijk blijft, ongeacht het scenario, maar dat rekening dient te worden gehouden met een trager uitgiftetempo.

Hierdoor kan voldaan worden aan de regel van de Ruimtelijke Verordening Gelderland dat de in een bestemmingsplan op te nemen nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen passen in het vigerende, in het KWP3 opgenomen behoeftekader.