direct naar inhoud van 4.4 Buurten
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4.4 Buurten

4.4.1 Schuylenburg

Parkbos West

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0017.jpg"

Het nieuwe woongebied Parkbos West wordt gesitueerd op de vrijkomende sport- en speelweiden in het noordwesten van Schuylenburg. Het grenst direct aan de bestaande gebouwen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De bebouwing in deze buurt dient daar in architectuur, kleur en materiaalgebruik bij aan te sluiten. De buurt wordt ontsloten via de westelijke entree aan de Zutphensestraat, tegenover de Mansardehof. Het karakter van de ontsluiting is kleinschalig en bestaat uit smalle slingerende boslanen.

Er komen maximaal 128 nieuwe woningen, zowel grondgebonden als gestapeld. De gestapelde woningen worden maximaal vijf lagen hoog. De grondgebonden woningen zijn te gast in het groen; daarom kan de privétuin beperkt zijn.

De aangrenzende bestaande bebouwing, namelijk paviljoens Fazant, Appelvink en Bosduif, krijgt een woonfunctie. Deze gebouwen kunnen getransformeerd worden tot appartementen of grondgebonden woningen. Wanneer het appartementen worden is er plaats voor maximaal 18 woningen. Bij transformatie tot grondgebonden woningen zal dat aantal uiteraard beduidend lager worden.

Hippodroom

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0018.jpg"

De bestaande paviljoens in het oostelijke deel van het Hippodroom worden gesloopt. Voor de nieuwbouw op deze plek is de bebouwing die hier vroeger stond leidend: lange diagonaal geplaatste witte paviljoens. Het streven is dat er drie diagonaal geplaatste gestrekte bebouwingselementen komen. De eerste is al gerealiseerd en staat op de open plek in het beboste meest oostelijke deel van het Hippodroom. Dit gebouw is onderdeel van de zorginstelling. In het gebouw zijn cliënten van de zorginstelling gehuisvest. De andere twee gebouwen komen wat verder naar het westen en zijn bedoeld voor regulier woongebruik. Hierin kunnen maximaal 61 aaneengesloten grondgebonden en/of gestapelde woningen gerealiseerd worden met een hoogte van ten hoogste 14 meter. Het parkeren gebeurt in een verdiepte parkeerlaag. Ook hier is de privé-buitenruimte beperkt.

Parkbos Oost

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0019.jpg"

De buurt Parkbos Oost ligt in het noordoosten van Schuylenburg, grenzend aan de statige witte villa's bij de Zutphensestraat. De nieuwbouw aan de zijde van de Zutphensestraat dient in architectuur, kleur en materiaalgebruik aan die villa's te refereren. Om de bosrand te continueren wordt een afstand van circa 30 meter vanuit de Zutphensestraat in acht genomen. De buurt wordt ontsloten via de oostelijke entree aan de Zutphensestraat, tegenover de Kasteellaan. Ondanks het feit dat deze weg een wat groter gebied ontsluit (de weg is namelijk ook de ontsluitingsroute voor de nieuwbouw binnen het Hippodroom en voor de woningen in de Boskamers) heeft ook deze ontsluitingsweg een kleinschalig karakter.

In dit gebied komen maximaal 36 grondgebonden woningen. Ook hier zijn de privé-tuinen beperkt van omvang en is het uitgangspunt dat de parkeervoorzieningen inpandig dan wel verdiept worden aangelegd, dit om de bomen zoveel mogelijk te sparen en een aantrekkelijke woonomgeving te bieden. De bestaande monumentale villa's (gebouwen A, B, Ribes en Berk) krijgen een nieuwe functie, waarbij met name aan maatschappelijke voorzieningen en eventueel kantoren gedacht wordt. Het voormalige werkhuis bij de Barnewinkel wordt verbouwd tot appartementen.

vrijstaande woningen in het bos

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0020.jpg"

Op open plekken in het bosgebied in de zuidoosthoek van Schuylenburg worden enkele vrijstaande woningen toegevoegd. Op de grotere locatie, die grenst aan de Barnewinkel, is plaats voor 12 woningen; dit aantal is inclusief de drie bestaande woningen. Een deel van deze woninge staat aan de Barnewinkel, de rest staat aan de nieuwe ontsluitingsweg van de Boskamers en Parkbos Oost naar de Zutphensestraat. Op de plek ten zuiden van het Hippodroom, waar nu nog een noodschool staat, is ruimte voor vier vrijstaande woningen. Een belangrijke voorwaarde is dat deze woningen op een goede manier in het bos worden ingepast, waarbij de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven.

Totaal aantal woningen Parkbos West, Hippodroom en Parkbos Oost

Het totale aantal woningen in Parkbos West, Hippodroom en Parkbos Oostmag niet meer bedragen dan 210. Het totaal van de in deze toelichting en in het juridische deel van het bestemmingsplan genoemde aantallen per buurt is hoger dan 210, maar door de bepaling dat het totale aantal niet meer mag zijn dan 210 heeft dat tot gevolg dat als er wat meer woningen in de ene buurt gebouwd worden, er in een of meer andere buurten minder woningen gebouwd kunnen worden dan het voor die buurt toegelaten maximum.

Zorginstelling

Door de tendens van extramuralisering van de zorg en integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij zal de zorginstelling zich naar verwachting in de toekomst nog meer dan nu al het geval is, terugtrekken in het meest zuidwestelijke deel van het Schuylenburgterrein. Door die tendensen wordt ook het draagvlak voor de op het terrein aanwezige voorzieningen zoals bakkerij, supermarkt, speel-o-theek et cetera verkleind. Deze voorzieningen kunnen echter ook een bijdrage leveren aan een prettig woonklimaat voor de nieuwe woonwijk. Daarom onderzoekt de zorginstelling of het mogelijk is om de bestaande voorzieningen op Schuylenburg te herontwikkelen tot meer openbare voorzieningen, eventueel aangevuld met woningen om een en ander financieel haalbaar te maken, en ze te koppelen aan de openbare voorzieningen in de buurt Centrum. Het gemeentebestuur is in principe bereid aan deze plannen mee te werken. De plannen zijn evenwel nog verre van concreet en de uitvoerbaarheid ervan is nog niet aangetoond. Daarom is deze ontwikkeling niet in het onderhavige bestemmingsplan opgenomen. Wanneer de plannen voldoende concreet zijn geworden, voldoen aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en de uitvoerbaarheid ervan is aangetoond, kunnen ze worden gerealiseerd door middel van een herziening van dit bestemmingsplan.

Nabij de hoofdingang van de zorginstelling komt een voetbalcourt, een verhard speelveld afgeschermd met hekwerk. Hier kan worden gesport en gespeeld door iedereen, waarmee deze voorziening en goed middel tot integratie van mensen met en zonder beperking kan zijn. De voetbalcourt wordt specifiek ingericht en bereikbaar gemaakt zodat ook de cliënten van de zorginstelling er goed kunnen sporten en spelen.

4.4.2 Zonnehoeve

Centrum

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0021.jpg"

Zoals de naam al aangeeft ligt het Centrum centraal in het plangebied, tussen Schuylenburg en Park Zonnehoeve. Het Centrum wordt ontsloten via de entree aan de Laan van Erica. Het biedt plaats aan maatschappelijke voorzieningen en woningen. Wat betreft de maatschappelijke voorzieningen wordt gedacht aan functies die de bestaande voorzieningen op het Schuylenburgterrein aanvullen en versterken. Er is plaats voor zo'n 100 woningen, zowel grondgebonden als gestapeld, waarbij gestapelde woningen de overhand hebben. De bouwmassa is grootschaliger dan in de andere buurten. Het is de bedoeling dat het Centrum een samenhangend geheel wordt. Er wordt bij voorkeur ondergronds geparkeerd of in halfverdiepte parkeerkelders.

Boskamers

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0022.jpg"

De Boskamers liggen in het oosten tussen Schuylenburg en Park Zonnehoeve, aansluitend aan de bestaande woningen langs de Barnewinkel. De Boskamers worden ontsloten vanaf de oostelijke entree aan de Zutphensestraat. Dit is ook de ontsluitingsroute voor de bestaande woningen.

Deze buurt biedt een goede kans voor particulier opdrachtgeverschap, zowel individueel als collectief. Het individueel particulier opdrachtgeverschap wordt vormgegeven door de uitgifte van kavels voor vrijstaande woningen. Een aantal blokken is gereserveerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Een groot deel hiervan is al gerealiseerd of zal binnenkort gerealiseerd worden. Een laatste blok is bestemd voor een woongebouw met daarin zorgunits voor cliënten van de zorginstelling die daarmee integreren in dit woongebied. In het totaal biedt dit woongebied plaats aan zo'n 110 woningen en 24 zorgunits. Er wordt op eigen terrein geparkeerd.

Zonnetuin

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0023.jpg"

De buurt Zonnetuin ligt in het zuidwestelijke deel van het plangebied, bij de voorstadhalte. De buurt wordt ontsloten via de entree aan de Laan van Erica.

In Zonnetuin komt een grote variatie aan woningtypen. Grondgebonden woningen overheersen hier, variërend van vrijstaande tot aaneengesloten woningen. Ook komen er twee woongebouwen met zorgunits voor cliënten van de zorginstelling. Aan de zijde van de Laan van Erica markeert een woongebouw (dat maximaal 5 lagen hoog wordt) de entree aan deze kant van het plangebied. Er wordt zoveel mogelijk op eigen terrein geparkeerd, bij het woongebouw bij voorkeur in een ondergrondse of halfverdiepte parkeervoorziening.

Villahoeve

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0024.jpg"

De buurt Villahoeve ligt in de zuidoosthoek van het plangebied, tussen Park Zonnehoeve en spoorlijn. Ook Villahoeve wordt ontsloten vanaf de entree aan de Laan van Erica.

In deze buurt worden circa 137 kavels uitgegeven voor de bouw van vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen onder particulier opdrachtgeverschap. Om deze buurt een groen en los karakter te geven worden extra eisen aan de situering van de woningen gesteld. De woningen krijgen een ruime voortuin van ten minste 5 meter diep en meer afstand tussen woning respectievelijk bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens. De afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 4 meter; bij vrijstaande woningen geldt dat voor beide zijden van de woning, voor twee-onder-een-kapwoningen uiteraard voor één zijde. De woningen worden maximaal 10 meter hoog. Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Tussen het spoor en de kavels is een strook compacte woningen in het groen in aanbouw. Hier zijn 20 vrijstaande, twee-onder-een-kap en aaneengebouwde woningen gebouwd onder collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor is met toepassing van een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 WRO bouwvergunning verleend.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0025.jpg"

afbeelding 17 voorbeeldverkaveling

Deze verkavelingsschets geeft een beeld van hoe het hiervoor beschreven stedenbouwkundig beeld in een verkaveling uitgewerkt kan worden. Het is een voorbeeldverkaveling, de uiteindelijk gerealiseerde verkaveling kan hiervan afwijken.