direct naar inhoud van 4.2 Verkeer
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

4.2 Verkeer

Voor het ontwerp van de verkeersstructuur voor Groot Zonnehoeve zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De hoofdontsluiting van de nieuwe woonwijk moet geënt zijn op de bestaande hoofdwegenstructuur: Zutphensestraat en Laan van Erica.
  • De nieuwe woonwijk wordt verkeersluw ingericht (er gaat een 30-km-per-uur-regime gelden). Doorgaand verkeer door de wijk zorgt voor overlast en voor onveilige verkeerssituaties en wordt daarom zoveel mogelijk tegengegaan.
  • De zorginstelling blijft in het gebied aanwezig voor onderdak en verzorging van mensen met een verstandelijke beperking.
  • In het gebied wordt een regulier woningbouwprogramma gerealiseerd, ook in Schuylenburg.
  • In het kader van bestemmingsplan De Voorwaarts wordt de capaciteit van de Zutphensestraat en van de Laan van Erica verdubbeld. De bestaande rotondes in de Zutphensestraat worden om capaciteitsredenen vervangen door kruispunten die met verkeerslichten worden geregeld. Hierdoor kunnen met name delen van Schuylenburg op de Zutphensestraat worden ontsloten.

Autoverkeer

Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd wordt de wijk op drie punten aangesloten op het stedelijke hoofdwegennet. De oostelijke entree aan de Zutphensestraat ontsluit Parkbos Oost en de Boskamers. De westelijke entree aan de Zutphensestraat ontsluit het westelijke woongebied in Schuylenburg. Het wegen- en padennetwerk op het Schuylenburgterrein is op dit moment slechts beperkt toegankelijk voor extern autoverkeer. Omwille van de veiligheid van de bewoners van de zorginstelling en omwille van het behoud van het karakter van het gebied, is het wenselijk dat de verkeersdruk hier zo weinig mogelijk toeneemt, ook al worden delen van Schuylenburg openbaar gebied. Daarom wordt er voor het autoverkeer geen doorgaande verbinding gemaakt tussen de buurten ten zuiden van De Groene Voorwaarts en de Zutphensestraat.

Door middel van de derde entree, aan de Laan van Erica, worden de buurten Zonnetuin, Centrum en Villahoeve en de zorginstelling ontsloten. Deze buurten staan via de nieuwe weg langs het spoor en de Barnewinkel ook in verbinding met woonwijk De Maten. Het autoverkeer vanaf de Woudhuizermark kan via de nieuwe weg langs het spoor de Laan van Erica bereiken, en vice versa.

Een belangrijk uitgangspunt is om sluipverkeer door de kwetsbare woongebieden zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door het noordelijke deel van de wijk vanaf de Zutphensestraat te ontsluiten en de rest via de Laan van Erica; daartussen komt in principe geen verbinding voor het autoverkeer.

Om dit te realiseren worden twee afsluitingen voor het autoverkeer gecreëerd op de Groene Voorwaarts. Eén direct ten westen van het woongebied De Boskamers (wel passeerbaar voor de lijnbus), en één tussen de Barnewinkel en het Krepelschbos. Op deze manier wordt de Groene Voorwaarts tevens verkeersluw gemaakt ten gunste van het fietsverkeer, dat wel door kan rijden. Zolang de ontsluitingsroute vanaf de Zutphensestraat door Parkbos Oost naar de Boskamers nog niet aangelegd is, zal De Groene Voorwaarts tijdelijk als doorgaande ontsluitingsweg gebruikt worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0014.jpg"

afbeelding 14 verkeersstructuur auto

De woongebieden worden ingericht als verblijfsgebied; op de wegen geldt een 30-km-per-uur-regime. Met de nodige snelheidsremmende maatregelen wordt de snelheid bewaakt. Hulpdiensten kunnen overal in de wijk goed komen om snel hulp te kunnen bieden mocht dat nodig zijn.

Fiets

In het plangebied liggen twee hoofdroutes voor de fiets. Dat zijn De Groene Voorwaarts en de Barnewinkel. Beide wegen maken onderdeel uit van de stedelijke fietsstructuur. Vanuit het centrum van Apeldoorn loopt een fietsroute via de wijk Groot Zonnehoeve naar het buitengebied. De Groene Voorwaarts is een belangrijk onderdeel in deze route. Voor de verbinding tussen de wijken Woudhuis, Groot Zonnehoeve en De Maten is de Barnewinkel een belangrijke schakel.

De Groene Voorwaarts wordt autoluw gemaakt, zoals vermeld door het aanbrengen van twee afsluitingen voor het autoverkeer. Dit is enerzijds om sluipverkeer te voorkomen en anderzijds ten gunste van de doorgaande fietsers.

Verder wordt met de nieuwe padenstructuur (aangegeven in afbeelding 15) op een aantal punten aangesloten op de bestaande structuur van Schuylenburg en op de fietspaden langs de hoofdwegenstructuur (Laan van Erica en Zutphensestraat). Ruimtelijk is in het ontwerp geanticipeerd op de mogelijkheid een tunnel voor het langzaam verkeer onder de spoorlijn naar De Maten aan te leggen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0015.jpg"

afbeelding 15 fietsstructuur

Openbaar vervoer

De woonwijk Groot Zonnehoeve wordt bediend door de lijnbus. De busroute loopt centraal door het gebied, zie afbeelding 16. In het plangebied bevindt zich ook de voorstadhalte aan de spoorlijn naar Zutphen, ter hoogte van de Laan van Erica. Aangrenzend is een parkeerplaats gesitueerd met capaciteit voor circa 35 auto's en een fietsenstalling. De voorstadhalte is voor fietsers en voetgangers direct toegankelijk vanaf de Laan van Erica en ook vanuit de wijk zelf. Het autoverkeer bereikt de voorstadhalte via de entree aan de Laan van Erica.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1098-onh1_0016.jpg"

afbeelding 16 structuur openbaar vervoer

Parkeren

Voor het parkeren dient te worden voldaan aan de geldende parkeernormen. Ieder bouwplan wordt daaraan getoetst. Uitgangspunt is dat er op eigen terrein wordt geparkeerd, al dan niet inpandig. Daar waar de afmetingen van de kavel niet toereikend zijn, wordt in openbare parkeerplaatsen voorzien. Bij de gestapelde bouw wordt in principe ondergronds geparkeerd in (half)verdiepte parkeergarages.