direct naar inhoud van 2.7 Woonvisie
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

2.7 Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's kernvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus. Deze thema's zijn op basis van de huidige woningmarkt geactualiseerd.

Alle thema's zijn op dezelfde wijze uitgewerkt: beknopte analyse, visie, doelstellingen en aanpak. Ter ondersteuning van de analyse en het scherp stellen van de problemen, is per thema tevens een overzicht gemaakt van de belangrijkste cijfers. Deze aanpak vormt de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal na vaststelling van deze Actualisatie nader worden uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd.

In de woonvisie wordt het beleid ten aanzien van het wonen en de woonomgeving geformuleerd. Een hulpmiddel bij de realisatie van wijkvernieuwingsplannen is de Woonatlas 2005, waarin de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel zijn weergegeven. De woonatlas heeft tot doel de transformatie van de woningvoorraad op locatieniveau aan te sturen.

Eén van de instrumenten waarop het Rijk fors inzet is het particulier opdrachtgeverschap. Dit is een vorm van zeggenschap waarbij de burger zelf als opdrachtgever optreedt voor de bouw van de woning. De gemeente Apeldoorn ziet dit als een adequaat instrument om aan te sluiten op de vraag en om invulling te geven aan het vergroten van de keuzevrijheid van de woonconsument. Vormen van particulier opdrachtgeverschap moeten mogelijk zijn voor alle typen woonmilieus, alle financieringssegmenten en zowel bij koop- als huurwoningen. Daarbij geldt wel een aantal randvoorwaarden. Er moet niet alléén in een lage dichtheid gebouwd worden op vrije kavels. Ook bij het realiseren van andere woonmilieus zal particulier opdrachtgeverschap bevorderd worden. Maar ook vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap voor bijvoorbeeld speciale woongroepen worden gestimuleerd. Daarnaast zal het ontwikkelings- en realiseringstempo in de pas moeten lopen met de gewenste woningproductie.

De nog te realiseren wijken Zuidbroek, Zonnehoeve en de Kanaalzone dienen evenals de bestaande wijken, afhankelijk van de feitelijke situatie, een gemengd karakter te krijgen. Daartoe wordt gestreefd naar een toevoeging van circa 20% socialehuurwoningen aan de drie nieuwe wijken te samen. Sinds 2010 zijn vraag en aanbod op het gebied van sociale huur ongeveer in evenwicht. Dit betekent dat er door nieuwbouw in de uitleggebieden ruimte ontstaat om bestaande socialehuurwoningen te slopen en/of te verkopen. Dit met name waar er behoefte is het woningaanbod te differentiëren en in die wijken waar het aandeel van de kernvoorraad relatief hoog is, bijvoorbeeld in Zuid, Zevenhuizen, De Maten en Orden.

Apeldoorn heeft relatief veel verpleeg- en verzorgingshuizen voor ouderen en bijzondere doelgroepen. Het overheidsbeleid is gericht op afbouw en deconcentratie van grote instellingen, het opheffen van geïsoleerde locaties en de integratie van zorg met andere woondoelgroepen (extramuralisering en deconcentratie). Dit wordt vermaatschappelijking van de zorg genoemd. De zorg vermaatschappelijkt met als doel dat zorgvragers onder (gedeeltelijke) begeleiding van de zorginstelling in de buurt of wijk gaan wonen. Het oogmerk daarvan is integratie van de zorgvrager in de reguliere maatschappij. De gemeente wil op een actieve en innovatieve wijze aan deze groeiende vraag naar zorg tegemoetkomen. Het doel van de vermaatschappelijking van de zorg is het creëren van een sluitend netwerk van voorzieningen op het gebied van huisvesting, welzijn, zorg, vervoer, werk, scholing en inkomen.