direct naar inhoud van Artikel 7 Sport
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

Artikel 7 Sport

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor een buitensportvoorziening met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       terreinafscheidingen: 4 m
 
 

7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van de (verkeers)veiligheid bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 7.2 bepaalde voor het bouwen van terreinafscheidingen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit geen onevenredige hinder oplevert.