direct naar inhoud van Artikel 6 Maatschappelijk
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

Artikel 6 Maatschappelijk

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen, met de daarbij behorende horeca, sportvoorzieningen en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaken van de opleiding en dagbesteding van degenen die in de maatschappelijke voorzieningen worden gehuisvest en verzorgd, mits dezen in omvang en uitstraling ondergeschikt zijn aan de maatschappelijke voorzieningen;
 • b. zelfstandige kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • c. detailhandel, tot ten hoogste 500 m2 verkoopvloeroppervlakte, met dien verstande dat deze oppervlakte het totale maximum is voor alle bestemmingsvlakken met de bestemming 'Maatschappelijk';
 • d. wegen;
 • e. verblijfsgebied;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • h. behoud, bescherming en versterking van bos- en natuurwaarden;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. evenementen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat een bedrijfswoning niet is toegestaan.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 14 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 6.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsperce ntage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (6.4b)
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  

6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bebouwing en/of parkeervoorzieningen indien dat uit het oogpunt van bescherming van de aanwezige bomen noodzakelijk of gewenst is.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 20 opgenomen procedureregels van toepassing.

6.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 6.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 • b. van het in lid 6.1 en lid 6.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 6.6 is afgeweken van de gebruiksregels.
6.5 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg' geldt de regeling in artikel 17.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.6.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 6.1 onder a bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

6.6.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.