direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. recreatief-agrarisch gebruik;
  • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • d. fiets- en voetpaden;
  • e. hondenuitlaatplaatsen;
  • f. evenementen;
  • g. nutsvoorzieningen;
  • h. speelvoorzieningen;
  • i. bijzondere speelvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening', met bijbehorende verhardingen en hoogteverschillen in het maaiveld;
  • j. vijvers en watergangen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 14 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 5.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak   4 m   6 m   - binnen het bouwvlak zijn gebouwen ten dienste van het recreatief-agrarisch gebruik toegestaan  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       speel- en klimtoestellen ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': 6 m
overige speel- en klimtoestellen: 4 m (5.4)
overig: 2,50 m  
- van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het planbeoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 20 opgenomen procedureregels van toepassing.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.2 bepaalde en toestaan dat ook buiten het vlak met de aanduiding 'speelvoorziening' speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter gebouwd worden, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.