direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Kwekerij
Plan: Groot Zonnehoeve
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1098-onh1

Artikel 3 Agrarisch - Kwekerij

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor een kwekerij met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
 

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning bestrijdingsmiddelen voor open teelt te gebruiken voor het bestrooien van gronden en/of gewassen.

3.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 3.3.1 opgenomen verbod geldt niet voor:

  • a. het bestrooien van gronden en/of gewassen met bestrijdingsmiddelen voor open teelt waarvan het gebruik is toegestaan krachtens het bepaalde in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
  • b. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de nabijgelegen woningen niet te verwachten is .
3.3.3 Beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar indien:

  • a. door die werkzaamheden geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu ter plaatse van het aangrenzende woongebied; en/of
  • b. er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt dan wel er zodanige voorzieningen worden getroffen dat zich geen chemische bestrijdingsmiddelen buiten de kwekerij c.q. het betreffende perceel kunnen verspreiden; en
  • c. een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft, dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden geweigerd.
3.3.4 Advisering

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in sublid 3.3.1 winnen burgermeester en wethouders schriftelijk advies in bij een onafhankelijke ter zake deskundige.