direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt in bestaand stedelijk gebied en is circa 4 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en ook niet in de (zoek)gebieden voor regionale waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt in Apeldoorn-West en daarmee in de grondwaterfluctuatiezone die in het streekplan is vastgelegd.

Direct ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een peilbuis uit het gemeentelijk meetnet voor de meting van grondwaterstanden. Uit de gegevens van deze peilbuis blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand zich op 3 meter onder het maaiveld bevindt. In natte perioden komen grondwaterstanden tot circa 2 meter onder maaiveld voor. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Er zijn geen maatregelen nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Het grondwater zal niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal ontwikkeld worden.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In de nabijheid van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Ook komt er geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem en ook niet voor de waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Traditioneel wordt in het bestaande stedelijk gebied het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak afgevoerd naar het gemengd gemeentelijk rioolstelsel. Vervolgens wordt het gezamenlijk met het (huishoudelijk) afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinrichting getransporteerd. Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 20 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Indien er grotere buien vallen kan de infiltratie- of bergingsvoorziening bovengronds overlopen en afstromen openbaar gebied. Hier zal met de hoogteligging van het ontwerp rekening gehouden worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen zoals zink en koper die het hemelwater kunnen verontreinigen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

In en om het plangebied ligt een gemengd rioolstelsel. De nieuwe woningen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor afval- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijk gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel heeft voldoende capaciteit om de extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw op te vangen.

5.2.6 Watertoets

Een melding van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan is gezonden aan het Waterschap Veluwe. Het Waterschap heeft laten weten geen opmerkingen over het plan te hebben.