direct naar inhoud van 2.8 Herstructureringsbeleid voor Zuid
Plan: Bestemmingsplan Ravenweg Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1097-onh1

2.8 Herstructureringsbeleid voor Zuid

Midden jaren 90 van de vorige eeuw is geconstateerd dat herstructurering van Zuid noodzakelijk is. In 1997 hebben de gemeente Apeldoorn en de woning-corporatie De Goede Woning daarover afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het Masterplan herstructurering Apeldoorn-Zuid. In het Masterplan is een aantal uitwerkingsgebieden aangewezen, waaronder Zuiderpark, Ravenweg, Eendenweg/Ibisplein, Reigersweg/Adelaarslaan. Voor een groot deel van de uitwerkingsgebieden van het Masterplan zijn inmiddels plannen gemaakt. Veel projecten zijn in uitvoering of zijn zelfs al opgeleverd.

Om de integrale en wijkgerichte aanpak van het MPZ voort te zetten, hebben gemeente, woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en De Woonmensen, stichting Wisselwerk, wijkraad Zuid en huurdersvereniging De Sleutel in 2008 de kadernotitie 'Zuid Vooruit' opgesteld. Daarin wordt geconstateerd dat het algemene beeld van Zuid sterk verbeterd is, maar dat er nog steeds sociale problemen zijn. Ook op fysiek terrein liggen er opgaven: een deel van de woningvoorraad is woontechnisch sterk verouderd en de openbare ruimte kan op vele plekken een kwaliteitsimpuls gebruiken. Het uitgangspunt van deze kadernotitie is hetzelfde als die van het Masterplan, namelijk om de 'kwaliteit van Apeldoorn-Zuid te verbeteren en de toekomstwaarde ervan te vergroten, oftewel er voor te zorgen dat Apeldoorn Zuid ook in de toekomst een wijk is waar mensen graag willen wonen en winkelen, waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen voeren en waar particuliere eigenaren, woningcorporaties en anderen in willen investeren'. In deze notitie is deze visie nader uitgewerkt in zeven integrale doelstellingen.

De ruimtelijk relevante doelstellingen zijn:

In Zuid moet je willen en kunnen (blijven) wonen
Het probleem van de woningvoorraad die niet goed is afgestemd op de veranderende woningvraag kan worden opgelost door de doorstroming te bevorderen. Vooral van het toevoegen van woningen voor ouderen en het toevoegen van dure woningen wordt veel doorstroming verwacht.

Versterking van de wijkeconomie
De aanwezige menging van woningen en economische functies maakt Zuid uniek, gevarieerd en aantrekkelijk. Toch is er decennia lang gebouwd en gereguleerd met het idee van functiescheiding. Er zijn nu veel redenen om de scheiding wonen-werken opnieuw kritisch tegen het licht te houden. Onderzocht zal worden op welke manier de wijkeconomie een bijdrage kan leveren aan de sociaaleconomische versterking van de buurten. De gemeente wil onderzoeken wat zij zelf kan bijdragen aan het opheffen van belemmeringen, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om bedrijfsruimten bij en in woningen te vestigen of door flexibelere bestemmingsplannen op te stellen.

Versterken van unieke ruimtelijke kwaliteiten
Zuid is ruimtelijk gezien een erg afwisselend gebied met verschillende buurten met een eigen karakter. Versterking van dit eigen karakter en respect voor de aanwezige kwaliteiten in de buurten vormt daarom het uitgangspunt bij ruimtelijke planontwikkeling. Extra aandacht gaat de komende jaren uit naar de inrichting en functionaliteit van de groengebieden in Zuid. Voor een aantal van deze gebieden is een kwaliteits-impuls gewenst.

Aandacht en ruimte voor de jeugd
De ruimte voor jeugd in Zuid houdt niet over. De afgelopen jaren is er het nodige aan gedaan, zoals het opknappen van een drietal speelterreinen en de aanleg van fietscrossbanen. Daarnaast zal straks in het nieuwe Zuiderpark voldoende ruimte voor de jeugd worden gereserveerd. Toch blijft inzet op realisatie van voldoende speelplekken in woonbuurten de komende jaren in nieuwbouw- en herstructureringsprojecten zeer gewenst.

De doelstellingen van de kadernotitie vormen de uitgangspunten voor de concrete projecten die tot 2015 in Zuid tot uitvoering zullen worden gebracht. Een aantal projecten onderscheidt zich vanwege het integrale karakter (sociaaleconomisch en fysiek), waardoor er mogelijkheden ontstaan om meerdere doelstellingen tegelijk mee te nemen in de planvorming. Deze projecten kunnen in potentie een substantiƫle bijdrage leveren aan de strategische doelen voor Zuid. Omdat ze daarmee een sleutelrol vervullen, hebben ze het predikaat 'integrale sleutelprojecten' meegekregen. Alle betrokken organisaties zetten zich in om (extra) middelen vrij te maken voor de uitvoering van deze sleutelprojecten. De sleutelprojecten zijn Vogelkwartier, Hart van Zuid, Eendenweg/Ibisplein, Sporthal Zuid, Cort van der Lindenstraat, Finse School/Eksterplein, Flats Lekstraat.