direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

8.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor overleg voorgelegd aan de dorpsraad WWNNA. De reactie van de dorpsraad is hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie dorpsraad WWNNA

Dorpsraad heeft met name gekeken naar of het bestemmingsplan onderdelen bevat die strijdig zijn met de bijna afgeronde dorpsvisie Wenum Wiesel.

 • 1. De dorpsraad heeft aangegeven het niet eens te zijn met de begrenzing van het bestemmingsplan in relatie tot Stadhoudersmolen. De dorpsraad is van mening dat de grens van het bestemmingsplan moet aansluiten bij het vorige vastgestelde bestemmingsplan.

Reactie gemeente:

Destijds is naar aanleiding van het vooroverleg met de provincie de geluidscontour opgenomen in bestemmingsplan Stadhoudersmolen.

Er is geen reden om de planbegrenzing te wijzigen. Met name omdat er onlosmakelijke ruimtelijke samenhang is tussen de geluidszones en de Stadhoudersmolen.

 • 2. De dorpsraad wenst dat een aantal locaties die nu de bestemming 'Bedrijf' hebben, wordt gewijzigd naar 'Wonen', zoals het voormalige terrein van Gerfa, Nemef en kuikenbroederij.
  Reactie gemeente:
  Voor de genoemde locaties is er nog geen zekerheid of de woningbouw doorgaat. Er zijn nog geen concrete plannen. Zo zijn de verplichte onderzoeken naar o.a. milieu en financiële haalbaarheid nog niet mogelijk. Daarom is opname in het bestemmingsplan voorbarig. De planologische en financiële uitvoerbaarheid kan niet worden aangetoond.
 • 3. De dorpsraad wenst dat er meer gekeken wordt naar de landschappelijke inpassing van woningen.
  Reactie gemeente:
  De gemeente streeft naar een verbetering van de landschappelijke waarden. Hiervoor is onder meer het ‘Landschapskookboek’ opgesteld. Het bestemmingsplan kan geen eisen stellen aan bestaande situaties. Wel is bij diverse nieuwe ontwikkelen de eis gesteld dat er ook rekening moet worden gehouden met het landschap.
 • 4. Er moet meer ruimte komen voor goedkoper wonen en goedkopere bouwkavels.
  Reactie gemeente:
  Dit bestemmingplan voegt niet direct nieuwe bouwkavels of woningen toe. Het heeft dan ook geen invloed op de prijsbepaling van woningen en bouwkavels.
 • 5. Woningsplitsing en dependance moeten ook in het beschermd dorpsgezicht mogelijk worden
  Reactie gemeente:
  Met deze reactie kan worden ingestemd. De regels zijn op dit punt aangepast.
 • 6. Met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid voor het toevoegen van een 'zorgwoning' is niet duidelijk of met de inhoud van 2.500 m³ de uiteindelijke situatie wordt bedoeld of de oorspronkelijke.
  Reactie gemeente:
  De uiteindelijke situatie wordt bedoeld. Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid mag de inhoud niet meer dan 2.500 m³ bedragen.
 • 7. De dorpsraad vindt niet dat antennes zijn toegestaan in het beschermd dorpsgezicht.
  Reactie gemeente:
  Akkoord, in artikel 28 'Beschermd dorpsgezicht' was deze bouwmogelijkheid niet opgenomen. Aanvullend is de bepaling ook in 'Wonen-1' geschrapt.
 • 8. Met betrekking tot Natuur en landschap merkt de dorpsraad op dat zij graag zien dat provinciaal beleid met betrekking tot landbouw, natte natuur en waterbergingsgebieden wordt overgenomen.
  Reactie gemeente:
  Het bestemmingsplan sluit aan bij het provinciaal beleid. Zo heeft bijvoorbeeld de provincie Gelderland in haar de streekplanuitwerking 'Waterberging' aangegeven dat het Apeldoorns Kanaal kan worden benut voor waterberging door de watergang te verruimen. Dit is vertaald in het Waterplan van de gemeente waarin is aangegeven dat wordt beoogd om ten westen van het Apeldoorns Kanaal het regenwater zoveel mogelijk vast te houden in een groenzone.
  De Koningsbeek wordt aangewezen als SED-water overeenkomstig provinciaal beleid. Er wordt tegemoet gekomen aan de reactie van de dorpsraad. Op de verbeelding krijgt de Koningsbeek de aanduiding 'ecologisch water'.
  In het bestemmingsplan worden diverse natuurwaarden en cultuurhistorische waarden beschermd. Zo is in artikel 42 van de regels de verplichting opgenomen om bij diverse werkzaamheden een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • 9. Uitkomsten Watertoets ontbreekt.
  Reactie gemeente:
  De uitkomsten van de watertoets wordt opgenomen na overleg met het Waterschap en de overige vooroverlegpartners.
 • 10. cultuurhistorische tracé Rijksweg 50 en voormalig fietspad spoorbaan naar Zwolle niet in bestemmingsplan opgenomen.
  Reactie gemeente:
  Door de een aanduiding 'open landschap wordt voorkomen dat het doorzicht verdwijnt tevens zijn de houtopstanden ter weerszijden positief bestemd. Hierdoor blijft het tracé herkenbaar en is het voldoende beschermd.
  Het gebruik als fietspad (verhard) van de voormalige spoorlijn ten oosten van de Zwolseweg voorkomt bebouwing en opgaande beplanting. Dit is voldoende bescherming op het tracé herkenbaar te houden.
 • 11. Rol van de agrariër bij natuurbeheer etc. wordt niet voldoende genoemd.
  Reactie gemeente:
  De toelichting wordt overeenkomstig deze reactie aangepast. Er wordt opgenomen dat agrariërs een functie kunnen vervullen voor agrarisch natuurbeheer.