direct naar inhoud van 6.7 Niet-agrarische bedrijvigheid
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

6.7 Niet-agrarische bedrijvigheid

6.7.1 Bedrijfsbestemmingen

Alle niet-agrarische bedrijven die legaal en bij wijze van hoofdactiviteit worden uitgeoefend (niet zijnde beroep of bedrijf aan huis), hebben een bedrijfsbestemming gekregen. Het gaat daarbij veelal om ambacht, handel en nijverheid.

Binnen de bestemming 'Bedrijf' is bedrijvigheid in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Een uitbreiding van de bestaande bebouwing is overeenkomstig het provinciale beleid met ten hoogste 20% binnen het bestaande bouwvlak toegestaan, met een maximum van 375 m2.

Wanneer er zich op dit moment bedrijven in het plangebied voorkomen die hiervan op basis van geldende rechten afwijken, dan wordt deze 'afwijking' specifiek aangeduid op de verbeelding. Het kan daarbij gaan om bedrijven in categorie 3.1 of hoger van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, of een ander uitbreidingspercentage.

Wanneer een bedrijf met meer dan 20% wil groeien, biedt het bestemmingsplan hiervoor geen mogelijkheden. Bij een dergelijke omvangrijke uitbreiding wordt aanbevolen om te overwegen of het bedrijf nog op zijn plek is in het plangebied, of dat verplaatsing naar een bedrijventerrein een betere optie is.

6.7.2 Nieuwvestiging

Het oprichten van een niet-agrarisch bedrijf op een nog niet bestaand bestemmingsvlak wordt in dit plan niet mogelijk gemaakt. Dit omdat een niet-agrarisch bedrijf in principe niet aan het buitengebied is gekoppeld en ook in stedelijk gebied of vanaf een bedrijventerrein kan worden uitgeoefend. Extra bedrijfslocaties in het buitengebied leiden tot een niet-noodzakelijk 'verstening' van het landschap.

In bepaalde situaties kunnen uitzonderingen mogelijk zijn (maatwerk). Hiervoor zal een aparte buitenplanse planologische procedure moeten worden gevolgd. De gemeente kan dan een gedegen afweging maken tussen de ruimtelijk-economische belangen en die van de leefomgeving.

6.7.3 Functieverandering

In geval van bedrijfsbeëindiging, dan wel in die gevallen waarin handhaving van de bestaande bedrijfsfunctie minder wenselijk is, is het mogelijk om een ander soort bedrijf toe te staan, zonder dat daarvoor een aparte procedure hoeft te worden doorlopen. Voorwaarde hierbij is dat daardoor in ruimtelijk en milieuhygiënisch opzicht geen ongunstiger situatie mag ontstaan dan voorheen het geval was. Bedrijfsactiviteiten worden in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering ingedeeld naar categorieën. Bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn in het algemeen inpasbaar in het landelijk gebied. Bij beëindiging van de bedrijfsfunctie kan zonder meer worden omgeschakeld naar een bedrijfsfunctie in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.