direct naar inhoud van 5.5 Landbouw
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.5 Landbouw

Voor de landbouw wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de vigerende bestemming, waarbij ook de bestaande bouwvlakken worden gehanteerd. Eventuele bebouwing die in huidige situatie buiten het bouwvlak ligt, wordt buiten het bouwvlak gehouden.

Binnen het verwevingsgebied wordt nieuwvestiging van intensieve veehouderijen uitgesloten, overeenkomstig het Reconstructieplan Veluwe. Omschakeling van een grondgebonden veehouderij naar een intensieve veehouderij is mogelijk, zolang dit zich verdraagt met de omgevingskwaliteiten en wordt door middel van een wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming 'Agrarisch' opgenomen. Om aantasting van omgevingskwaliteiten te voorkomen, zou bijvoorbeeld aandacht kunnen worden besteed aan moderne staltechnieken en een erfinrichtingsplan.

Omschakeling van een grondgebonden veehouderij naar een intensieve veehouderij wordt binnen extensiveringsgebied uitgesloten, om een (te) grote ammoniakbelasting op de natuur te voorkomen.

Uit paragraaf 3.8 is gebleken dat ook in Apeldoorn het aantal agrarische bedrijven afneemt. Dit betekent dat er sprake zal zijn van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Over het algemeen blijft het voormalige bedrijfshoofd op de boerderij wonen. De stallen komen veelal leeg te staan of worden gebruikt door derden voor niet agrarische, bedrijfsmatige activiteiten. Omdat dit hergebruik ongewenste neveneffecten kan hebben, zoals een verkeersaantrekkende werking of verrommeling, zal voorzichtig worden omgegaan met de mogelijkheden voor hergebruik.

Behalve een hergebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing kan het in sommige gevallen ruimtelijk wenselijk zijn dat de overtollige bebouwing wordt gesloopt. Wanneer een aanzienlijke hoeveelheid bebouwing wordt gesloopt, kan ten compensatie de mogelijkheid worden geboden om een nieuwe burgerwoning op te richtten. In paragraaf 6.2.7 wordt hier nader op ingegaan.