direct naar inhoud van 5.4 Natuur
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.4 Natuur

De aanwezige waardevolle natuurgebieden in het plangebied dienen te blijven bewaard en waar mogelijk te worden versterkt. De Veluwe - en daarmee een deel van het plangebied - is aangewezen als Natura 2000-gebied en EHS en dus belangrijk voor flora en fauna. Het oprichten van bijvoorbeeld nieuwe woningen of agrarische bedrijven in of nabij dit gebied is strijdig met het natuurbeleid en kan daarom niet worden toegestaan (tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een groot maatschappelijk belang). Het gaat daarbij niet alleen om het oprichten van gebouwen, maar ook om de activiteiten die binnen of buiten de gebouwen plaatsvinden. Te denken valt aan de invloed van bijvoorbeeld de emissie van stikstof- en ammoniakdeposities door vee, een ongewenste toename van het aantal verkeersbewegingen, het verdwijnen van duisternis door (erf)verlichting en het verstoren van rustplaatsen door geluid vanuit bedrijven en woningen. Het uitbreiden van agrarische bedrijven in de nabijheid van het Natura 2000-gebied is door de externe werking ervan doorgaans ook geen mogelijkheid, tenzij kan worden aangetoond dat er geen (significante) aantasting van de natuurwaarden plaatsvindt. De gemeente heeft een MER-onderzoek verricht om hier meer inzicht in te krijgen. In paragraaf 6.4 wordt hier nader op ingegaan.

Aangezien de delen van het plangebied die binnen de zonering van Natura 2000 en de EHS vallen grotendeels uit bos, natuur en grotere landschapselementen bestaan, worden deze gronden bestemd voor 'Natuur'. Het gaat dan om bestaande natuurgebieden en/of gebieden, waarvan vast staat dat deze binnen de planperiode worden omgezet naar natuur.

Naast de Natura 2000-zonering is een deel van het plangebied ook aangewezen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er vindt overlap plaats met de Natura 2000-zonering, maar de EHS omvat een groter gebied, waaronder de (gronden langs de) Egelbeek en de Wenumse beek. Deze gronden worden op de verbeelding mede 'bestemd' voor 'Beken en sprengen' of 'Ecologisch water', waardoor ontwikkelingen die de natuurwaarden significant zouden kunnen aantasten, worden tegengegaan en er ruimte wordt gecreƫerd voor eventuele versterking en ontwikkeling. Gebieden die zijn aangewezen voor 'EHS verweving' krijgen geen aparte natuurbestemming, maar behouden hun vigerende bestemming ('Agrarisch').

Natuurontwikkeling wordt mogelijk gemaakte door een wijzigingsbevoegdheid, waarmee de bestemming van agrarische gebieden gewijzigd kan worden naar 'Natuur' of 'Water'.

Het Apeldoorns Kanaal is, samen met de aangrenzende gronden binnen het plangebied, aangewezen als 'ecologische verbindingszone'. In deze gebieden is het de bedoeling dat het dieren en planten gemakkelijk wordt gemaakt van het ene naar het andere gebied te komen. Dit blijft binnen de hoofdbestemming 'Agrarisch' mogelijk.