direct naar inhoud van 5.2 Landschap
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

5.2 Landschap

Het plangebied ligt op de flanken van de Veluwe, dat de overgang vormt van het Veluwemassief naar de IJsselvallei. Dit maakt, in combinatie met het grondgebruik en de ontginningsgeschiedenis, dat er een variatie aan landschappelijke waarden bestaat die de gemeente wil behouden.

De hoofdbestemming voor het 'agrarische deel' van het buitengebied vindt plaats door middel van de bestemming 'Agrarisch'.

Binnen deze bestemming speelt de openheid een belangrijke rol in de beleving van het landschap (in het gedeelte tussen de Zwolseweg en het Apeldoorns Kanaal). Deze openheid dient zoveel mogelijk te blijven bestaan, omdat het de ontginningsgeschiedenis van het landschap laat zien. Toen het gebied werd ontgonnen, werden de beekdalgronden als weide en hooiland gebruikt. Ook valt het reliëf van de enken en esjes goed op binnen het open gebied. Om de openheid te bewaren, wordt dit met een aanduiding op de verbeelding weergegeven. Het bestemmingsplan dient ontwikkelingen te voorkomen die een afbreuk doen aan de openheid. Erven binnen open gebieden zullen daarom in principe niet ruimer worden bestemd dan in de huidige situatie het geval is.

Daarnaast speelt in delen van het plangebied de kleinschaligheid een belangrijke rol in de landschappelijke beleving vanwege de aanwezigheid van wei- en hooilandjes, essen, houtwallen, houtsingels en beken. Hiervoor zal een aanduiding 'kleinschaligheid' worden opgenomen. Om de beslotenheid te bewaren, dient het bestemmingsplan ontwikkelingen te voorkomen die daaraan afbreuk doen.

Het reliëf in het gebied, waaronder zowel de op natuurlijke wijze ontstane stuwwallen als de kunstmatig aangelegde wallen tegen het oprukken van stuifzand, zal worden beschermd door een specifieke aanduiding. Ook de enken en diverse eenmansesjes dienen te blijven bestaan en zullen op dezelfde wijze worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijk aangewezen 'bijzondere bomen'.