direct naar inhoud van 4.3 Geluidhinder
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

4.3 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, dat betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone van (rail)verkeerswegen, terzake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Bij het voorbereiden van de vaststelling van een dergelijk bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek worden gedaan naar die geluidsbelasting. Dit is alleen het geval van nieuwe ontwikkelingen die geluidgevoelig zijn in de zin van de Wet geluidhinder.

Indien er nieuwe ontwikkelingen van geluidgevoelige objecten in het bestemmingsplan opgenomen worden, zal door middel van akoestische onderzoeken aangetoond moeten worden dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) niet wordt overschreden. Mocht blijken dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar niet de maximale grenswaarde (53 of 63 dB), dan kan er een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders. Voorwaarde is wel dat er een ontheffingsgrond aanwezig is.

Rondom het industrieterrein Stadhoudersmolen ligt een (planologische) geluidzone op basis van de Wet Geluidhinder. Een deel van deze geluidszone ligt over het plangebied en zal worden opgenomen.

Het bestemmingsplan laat geen nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige functies toe. Bovendien worden geen nieuwe wegen, spoorwegen of bedrijventerreinen aangelegd. Op grond van de Wet geluidhinder hoeft daarom geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1092-vas1_0014.png" Figuur 4.1 - Ligging stiltegebied Noordoost Veluwe

In het westelijk deel van het plangebied is een stiltegebied aanwezig (zie de uitsnede op figuur 4.1)