direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

4.2 Bodem

Bij nieuwe ontwikkelingen moet de bodemgesteldheid in kaart worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe functie mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is.

Indien er sprake is van bouwactiviteiten, is ook in het kader van de omgevingsvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. Deze bodemonderzoeken mogen wettelijk niet ouder zijn dan 5 jaar.

Hiernaast geldt dat de gemeente Apeldoorn bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit wordt hergebruik van licht verontreinigde grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid opgesteld dat is vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten en een bodembeheerplan.

Kleischotten

Ten westen van de Zwolseweg zijn diverse kleischotten in de grond aanwezig. Deze kleischotten staan bijna verticaal en zorgen voor compartimenten. Hierdoor ontstaan er al hoog op de helling van het Veluwemassief kwelsituaties met veenvorming en de mogelijkheid om die kwel af te tappen via sprengkoppen. Het doorsnijden/-boren van de kleischotten heeft mogelijk consequenties voor de watervoerendheid en de omringende sprengen. Het gaat dan om ontgravingen dieper dan 1,5 meter en ten westen van de Zwolseweg. In de regels is een gebruiksbepaling opgenomen op basis waarvan men rekening dient te houden met de aanwezigheid van de kleischotten, artikel 26 lid 26.2.

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De legaal aanwezige functies zijn positief bestemd. Daarom is het niet nodig onderzoek te doen naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater.