direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

4.1 Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet in de toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders.

Bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied is een beheerplan. Er zijn alleen nieuwe ontwikkelingen in opgenomen waarvoor al een planologische procedure is afgerond voordat het onderhavige bestemmingsplan wordt vastgesteld. In die planologische procedures is onderzoek uitgevoerd naar de diverse milieuaspecten en is dit onderzoek beschreven. Het betreft onder andere de percelen:

  • Ridderweg 36 (toevoeging twee vrijstaande woningen, bijlage 7);
  • Wieselse enkweg 51 (toevoeging dependance, bijlage 8).

Voor dit bestemmingsplan is het verder niet nodig nader onderzoek uit te voeren en wordt volstaan met een beschrijving van de milieuaspecten.