direct naar inhoud van 3.4 Hydrologie
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

3.4 Hydrologie

3.4.1 Grondwater

Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied Apeldoorns Kanaal-Grift. In dit stroomgebied infiltreert regenwater in de hoge delen van de Veluwe en komt als kwelwater in de lage gebieden tussen de Veluwe en het Apeldoorns Kanaal weer te voorschijn. Door de kwel is hier waardevolle, watergebonden natuur ontstaan.

Grote delen van het plangebied zijn aangewezen als risicogebied voor grondwateroverlast. In en rond het plangebied komt waterafhankelijke natuur voor.

3.4.2 Oppervlaktewater

Het stroomgebied wordt gekenmerkt door de aanwezige sprengen en beken. In het verleden, voordat de randgebieden werden ontgonnen, was de grondwaterstand op de Veluwe waarschijnlijk hoger dan nu. Sprengenbeken zijn beken die vanaf de Middeleeuwen, vooral tussen 1600 en 1750, aan de oost- en zuidkant van de Veluwe zijn verdiept of aangelegd op plekken waar kwelwater uittrad. Het water werd gebruikt om molens aan te drijven (onder andere voor papierindustrie) en om vijvers en kasteelgrachten van water te voorzien. De sprengenbeken vertegenwoordigen een cultuurhistorische en ecologische waarde. In het plangebied bevinden zich diverse sprengenbeken, zoals de Koningsbeek.

In het gebied bevinden zich tevens diverse andere beken.

  • De Egelbeek in het noorden van het plangebied stroomt van de Veluwe naar het Apeldoorns Kanaal. Deze beek is aangewezen als water van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN).
  • Ter hoogte van Wenum Wiesel stromen de Wenumse Beek (sprengenbeek) en de Papegaaibeek vanaf de Veluwe naar het Apeldoorns Kanaal. Beide zijn aangewezen als water met een Speciale Ecologische Doelstelling (SED). Voor de Wenumse Beek is ten noorden van de Papegaaiweg recentelijk een vistrap aangelegd.
  • Parallel aan het Apeldoorns Kanaal loopt De Grift. Deze wetering is in de 14de eeuw aangelegd om de drassige broekgebieden te ontwateren. Het is een van de grote Veluwse weteringen die aangelegd zijn om het drassige gebied tussen de hoge gronden van de Veluwse stuwwal en de IJssel te ontwateren. De Grift is een KRW waterlichaam, waarvoor eveneens speciale ecologische doelstellingen gelden.
  • De Koningsbeek is aangewezen als water met een Speciale Ecologisch Doelstelling (SED)

In en langs de beken vinden verschillende maatregelen plaats die zijn gericht op beekherstel, sanering van vervuilde waterbodems, verminderen wateroverlast voor de landbouw, verbetering van de waterkwaliteit en realisatie van ecologische verbindingszones.

De oostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door Apeldoorns Kanaal, dat in de 19e eeuw werd aangelegd. Het kanaal zelf maakt geen deel uit van het plangebied.

De provincie Gelderland heeft in de streekplanuitwerking 'Waterberging' aangegeven dat het Apeldoorns Kanaal, noorden van de stad Apeldoorn, kan worden benut voor waterberging door de watergang te verruimen. De gemeente heeft in haar Waterplan aangegeven dat wordt beoogd om ten westen van het Apeldoorns Kanaal het regenwater zoveel mogelijk vast te houden in een groenzone.

3.4.3 Afvoer hemel- en afvalwater

Op een enkele uitzondering na is het gehele gebied voorzien van een gemengd rioolstelsel. Hierin wordt het verzamelde afvalwater en hemelwater gezamenlijk getransporteerd naar de rioolwaterzuivering.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

3.4.4 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het voorontwerp van bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in de waterparagraaf.