direct naar inhoud van 2.2 Europees beleid
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

2.2 Europees beleid

2.2.1 Natura 2000

Natura 2000 bestaat uit een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Het netwerk wordt beschermd door twee Europese richtlijnen, namelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van strikt te beschermen gebieden, zogenaamde ‘speciale beschermingszones’. In Nederland is de bescherming van de speciale beschermingszones geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998. Er is voor gekozen één aanwijzingsbesluit te hanteren, dat de diverse vormen van bescherming van het gebied regelt. In dit besluit zijn de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, de doelen van de natuurbescherming in dit gebied.

Voor elke ruimtelijke ontwikkeling die kan leiden tot gevolgen voor een of meer van deze instandhoudingsdoelstellingen, is een 'passende beoordeling’ van de gevolgen van de ontwikkeling verplicht. In de passende beoordeling wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen worden verwacht en hoe die schade wordt geminimaliseerd door het treffen van bepaalde maatregelen.

Een deel van het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ (nummer 57) valt binnen het plangebied. Van de begrenzing zijn ‘aaneengesloten bebouwing, kazernes, vliegveld Deelen en agrarische enclaves’ uitgezonderd (bron: gebiedendocument Veluwe). Op de kaart die een overzicht geeft van de begrenzing van het Natura 2000-gebied (deelkaart 9; eveneens nog in procedure) is aangegeven dat ‘bestaande bebouwing, bouwkavels, erven, verhardingen en spoorlijnen’ geen deel uitmaken van het aangewezen gebied.

Momenteel is het concept van het beheerplan Veluwe gereed, waarin het beheer van het Natura 2000-gebied Veluwe wordt geregeld. Het concept, dat door de provincie Gelderland is opgesteld, ligt bij de Minister van LNV ter goedkeuring.

Opgemerkt wordt dat de besluitvorming over de Natura 2000 nog niet definitief is en er nog zienswijzen over lopen bij de Minister.

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de onderzoeksverplichtingen die samen hangen met de status van Natura 2000-gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1092-vas1_0002.png"

Figuur 2.1 - Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe en Ecologische Hoofdstructuur

2.2.2 Europese Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De KRW geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden dat:

  • Aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed;
  • Verbetering van het aquatisch milieu wordt bereikt, onder andere door een forse vermindering van lozingen en emissies;
  • Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn;
  • Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater.


Voor de KRW zijn ecologische èn fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang en/of het beschermingsniveau van het grondwater. De KRW heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties voor bijvoorbeeld riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid.

2.2.3 Gevolgen Europees beleid voor het bestemmingsplan
  • Het bestemmingsplan mag geen ontwikkelingen mogelijk maken die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied significant kunnen aantasten.
  • Aantasting van watersystemen moet worden voorkomen en waar mogelijk dienen watersystemen te worden versterkt (duurzaam waterbeheer).