direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwing van Wenum en Wiesel, inclusief het omliggende buitengebied in de gemeente Apeldoorn. De geldende bestemmingsplannen voor dit gebied zijn verouderd en aan vervanging toe. De hierin opgenomen beleidskaders sluiten niet meer aan op de huidige situatie en de plannen voorzien niet in regelgeving voor actuele ontwikkelingen.

Om een goede ruimtelijke kwaliteit te behouden, moet de gemeente over een instrumentarium beschikken om hierop actief te kunnen sturen. Ook is het op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht dat de gemeenteraad iedere tien jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vaststelt. Om deze redenen is de gemeente in 2010 gestart met de integrale herziening van de bestemmingsplannen voor Wenum en Wiesel, inclusief het omliggende buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal de bestaande waarden moeten beschermen, maar tegelijkertijd over voldoende flexibiliteit moeten beschikken om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In deze toelichting is onderzocht wat de aanwezige waarden in het plangebied zijn en hoe deze binnen het bestemmingsplan zo goed mogelijk beschermd en ontwikkeld kunnen worden.

Daarnaast zijn er twee nieuwe ontwikkelingen opgenomen waarvoor al een planologische procedure is afgerond voordat het onderhavige bestemmingsplan wordt vastgesteld. In die planologische procedures is onderzoek uitgevoerd naar de diverse milieuaspecten en is dit onderzoek beschreven. Het betreft de percelen:

  • Ridderweg 36 (toevoeging twee vrijstaande woningen, bijlage 7);
  • Wieselse enkweg 51 (toevoeging dependance, bijlage 8).