direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Wenum Wiesel en buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1092-vas1

Artikel 14 Verkeer - Verblijfsgebied

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. watergangen;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. tuin;
  • e. instandhouding van cultuurhistorische en landschappelijke waarden;

met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 25 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       - antenne-installaties: 15 m
- speel- en klimtoestellen: 4 m (14.2)
- overig: 2 m  
 
14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 14.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.