direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

3.5 Archeologie

Het plangebied ligt aan de noordzijde van Apeldoorn, aan de voet van de Veluwestuwwal. Aan de voet van de stuwwal, maar meer nog hellingopwaarts is de belangrijkste randvoorwaarde aanwezig voor bewoning: water. Op de helling van de stuwwal zijn dan ook sporen van bewoning te vinden vanaf de vorming van de stuwwal in de voorlaatste ijstijd tot aan heden. Het is daarom niet verwonderlijk dat Apeldoorn op deze locatie is verrezen. Meer naar het oosten is het van oorsprong een nat gebied geweest waarin opgestoven dekzandruggen voorkomen. Deze dekzandruggen boden in het verleden bewoners droge voeten. In de prehistorie was dit dan ook de reden voor de toenmalige jagerverzamelaars om deze ruggen semi-permanent te bewonen. Tot op heden zijn diverse sporen en vondsten gedaan op dekzandruggen. De archeologische sporen bevinden zich hier echter vlak onder en zijn dan ook vaak verploegd en daarmee verstoord.


Er bestaan locaties waar deze sporen veel dieper liggen en vaak nog in situ. Op deze locaties liggen namelijk dikke akkerlagen (enken of esdekken) die zijn ontstaan door ophoging met plaggen en mest. Eventueel aanwezige sporen en vondsten onder dit dek zijn vaak nog goed geconserveerd. Het voorkomen van vondsten van prehistorische bewoning is de reden geweest om in het bestemmingsplan Noordoostpoort de noordwesthoek van het bedrijventerrein (omgeving Fluitersweg, Kathage, Hoge Kampweg) en een deel van het gebied ten oosten van het kanaal (omgeving Kanaal Noord, Halve Maanweg) en aan te merken als zeer belangrijke archeologische zones.

Het plangebied behoort hier niet toe.