direct naar inhoud van 3.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

3.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Habitat- en Vogelrichtlijn, de natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos -en natuurcompensatie.

In het kader van het onderliggende bestemmingsplan Noordoostpoort heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar te beschermen natuurwaarden. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op grond van de Flora en faunawet ontheffing verleend voor de in het bestemmingsplan Noordoostpoort aangekondigde bestemmingswijzigingen verband houdend met de fysieke uitbreiding van het bedrijventerrein en de in dat verband te verrichten werkzaamheden. De noordelijke uitbreiding waarin het plangebied is gelegen, is planologisch - juridisch in het bestemmingsplan Noordoostpoort reeds als bedrijventerrein bestemd. Omdat de planherziening uitgaat van die geldende bedrijfsbestemming kan een hernieuwd onderzoek naar natuurwaarden achterwege kan blijven.