direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

Generiek beleid

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale regio's te bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten 'bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur' en het 'organiseren in stedelijke netwerken'. Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking. Bundeling in Gelderland heeft met name de volgende doelen:

  • handhaving/versterking van de economische en culturele functie van de steden;
  • behoud/versterking van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen;
  • optimale benutting van infrastructuur, kansen voor openbaar vervoer en fietsgebruik.

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand gebouwd gebied.

De reginale taakstelling voor de bedrijventerrein is vastgelegd in de Streekplanuitwerking 'Regionale Bedrijventerreinplanning uitwerking 1997'. In de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Stadhoudersmolen, zoals deze is opgenomen in het geldende bestemmingplan Noordoostpoort, wordt een deel van deze provinciale taakstelling gerealiseerd.

Ruimtelijke Verordening Gelderland

Door de komst van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening dient vertaling van het provinciale ruimtelijke beleid plaats te vinden in een op te stellen Ruimtelijke Verordening Gelderland. Deze verordening is thans in procedure; naar verwachting wordt de provinciale verordening vastgesteld in mei 2010. In de verordening wordt hoofdzakelijk het geldende Streekplanbeleid overgenomen. In artikel 4 van de ruimtelijke verordening is bepaald dat nieuwvestiging en uitbreiding van detailhandel niet mag leiden tot leegstand of versnippering van de bestaande detailhandelsstructuur.

De vestiging van Bestratingsmaterialen en Steenhandel Wassink betreft een binnengemeentelijke verhuizing van een zeer specifiek bedrijf. De te verlaten locatie aan de Vlijtseweg is gekocht door de gemeente en valt binnen het in procedure zijnde bestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt, die vestiging van dit soort detailhandel uitsluit. In Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid is omschreven waarom het bedrijf zich alleen laat vestigen op een bedrijventerrein, en er van enige ontwrichting of versnippering van de detaihandelsstructuur geen sprake zal zijn.

Regiospecifiek beleid: de Stedendriehoek

Om de afstemming met regionale ontwikkelingen te optimaliseren is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvisies die zijn aangeleverd door de Gelderse regio's. Voor de regio Stedendriehoek refereert het streekplan dan ook sterk aan de structuurvisie Ruimtelijk structuurbeeld 2030 stedelijk netwerk Stedendriehoek.

Voor het versterken van het regionaal stedelijk netwerk Stedendriehoek is bundeling het leidend principe. Dit houdt in dat het regionale programma voor wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld moet worden gerealiseerd binnen het stedelijk netwerk. Het overgrote deel van de woningbouwopgave ligt in de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Het regionale programma voor wonen en werken moet zoveel mogelijk gebundeld en gekoppeld aan knooppunten van infrastructuur worden gerealiseerd in het bundelingsgebied van de Stedendriehoek. De verstedelijkingsopgave is zowel gericht op inbreiden binnen de steden als uitbreiden buiten de steden.