direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijventerrein
Plan: Bestemmingsplan Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1091-onh1

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 • b. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
  • 2. risicovolle inrichtingen, ;
  • 3. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
   • III. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven;
   • IV. detailhandel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen'.
3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   - bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsperce ntage ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
 
de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (3.3a)  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installati es
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 10 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
3.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:

 • a. van het in lid 3.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij gebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van ten minste 3 m, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. van het in lid 3.1 en lid 3.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 3.5 ontheffing van de gebruiksregels is verleend.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 9 opgenomen procedureregels van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van gronden voor een handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen bestaat in ieder geval uit groot- en detailhandelsactiviteiten in het basisassortiment en mag bestaan uit groot- en detailhandelsactiviteiten in het aanvullend assortiment. Daarbij gelden de volgende regels.

3.4.1 Basisassortiment

Onder het basisassortiment van een handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen wordt verstaan de handel in:

 • a. Outdoor materialen (buitenshuis)
  • 1. bestratingsmaterialen, natuursteen, bouwmaterialen ten behoeve van tuin en metselstenen, grond- weg en waterbouwmaterialen alsmede hulpstoffen en hulpmiddelen om eerdergenoemde materialen te verwerken;
  • 2. tuinmaterialen, waaronder wordt verstaan vijver- en fonteinmateriaal (waterbakken, pompen, borrelstenen, roosters, vijvers en fonteinen etc.), tuinornamenten, tuinhout, barbeque-artikelen, en tuinverlichting;
 • b. Indoor materialen (binnenshuis)
  natuursteen, wand- en vloertegels en toebehoren zoals verwerkings en onderhoudsproducten en accessoires.
3.4.2 Aanvullend assortiment

Detailhandel in het aanvullend assortiment behorend bij handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen mag ten hoogste 15 % van de verkoopoppervlakte binnen en buiten bedragen.

Detailhandel in het aanvullend assortiment behorend bij handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen mag niet leiden tot een structurele aantasting van de totale voorzieningenstructuur dan wel duurzame ontwrichting van de detailhandelsstructuur binnen Apeldoorn.

3.4.3 Gebruik niet bebouwde grond

Naast de in artikel 3.4.1 specifiek toe te laten vormen van gebruik, mag de niet bebouwde grond uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de naar de wegzijde gekeerde bouwgrensniet is toegestaan.

3.5 Ontheffing van de gebruiksregels
3.5.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:

van het in lid 3.1 onder a1 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan;

 • a. van het in lid 3.1 onder b2 bepaalde teneinde de vestiging van een risicovolle inrichtingtoe te staan;
 • b. van het in lid 3.1 onder b3 bepaalde ten behoeve van detailhandel in keukens, sanitair en tegels.
3.5.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend:

 • a. voor de ontheffing als bedoeld in sublid 3.5.1 onder a: voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan;
 • b. voor de ontheffing als bedoeld in sublid 3.5.1 onder b: voor zover de 10-6 contour voor het plaatsgebonden risico of -indien van toepassing- de afstand als bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen juncto artikel 2 lid 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen de grens van de kavel van de risicovolle inrichting niet overschrijdt en voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan;
 • c. voor de ontheffing als bedoeld in sublid 3.5.1 onder b: indien
  • 1. de onmogelijkheid tot ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige inpassing in een winkelcentrum is aangetoond, en
  • 2. de vestiging van het betreffende bedrijf op de gekozen plaatse geen structurele verstoring van de voorzieningenstructuur met zich meebrengt.
3.5.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 9 opgenomen procedureregels van toepassing.

3.6 Ontheffing van de specifieke gebruiksregels
3.6.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 3.4 bepaalde voor detailhandel in aanvullend assortiment van de handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen.

3.6.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover:

 • a. het aanvullend assortiment een relatie heeft met het basisassortiment en in overeenstemming is met de doelstelling van de handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen;
 • b. de verkoop van het aanvullend assortiment binnen de handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen niet leidt tot een structurele aantasting van de totale voorzieningenstructuur dan wel duurzame ontwrichting van de detailhandelsstrcutuur binnen Apeldoorn;
 • c. de verkoop van het aanvullend assortiment integraal onderdeel uitmaakt van de handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen en niet het karakter heeft van een afgesloten c.q. zelfstandige detailhandelsvestiging binnen de handel in bestratingsmaterialen, wand- en vloertegels, natuursteen en tuinmaterialen.
3.6.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 9 opgenomen procedureregels van toepassing.