direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

6.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De volgende bestemmingen worden in het plan onderscheiden:

 • Agrarisch;
 • Bedrijf;
 • Bos;
 • Detailhandel;
 • Gemengd - 1;
 • Gemengd - 2;
 • Groen - 1;
 • Groen - 2;
 • Horeca;
 • Kantoor;
 • Maatschappelijk;
 • Maatschappelijk-Begraafplaats;
 • Natuur;
 • Recreatie - Dagrecreatie;
 • Recreatie - Recreatiewoningen;
 • Sport;
 • Verkeer;
 • Verkeer - Verblijfsgebied;
 • Verkeer - Spoorweg;
 • Wonen;
 • Wonen - Garageboxen;
 • Leiding - Hoogspanningsverbinding;
 • Waarde - Archeologie hoog;
 • Waarde - Archeologie middelhoog;
 • Waarde - Beken en sprengen.

Agrarisch

In deze bestemming vallen de agrarische bedrijven die in de dorpen of in de dorpsranden zijn gevestigd. Het gaat om grondgebonden agrarische bedrijven. Daarnaast is het mogelijk nevenactiviteiten uit te oefenen.

Binnen deze bestemmingen zijn in verband met belangwekkende natuur- en/of landschapswaarden nog specifieke aanduidingen gebruikt voor gebieden met dergelijke waarden. Het gaat om de aanduidingen ''natuur- en landschapswaarden' en 'landschapswaarden'.

De bebouwing vindt plaats binnen het bouwvlak. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om per agrarisch bedrijf één bedrijfswoning op te richten. Deze agrarische bedrijven zijn niet te vergelijken met de agrarische bedrijven in het buitengebied en kennen dan ook minder planologische mogelijkheden in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering.

Enkele beeldbepalende agrarische panden in Lieren hebben de aanduiding 'karakteristiek' meegekregen. Hieraan is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld dat gericht is op het behoud van de panden.

Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 toegestaan. Daar waar de afstand tussen het bedrijf en de naastgelegen milieugevoelige functie dat toelaat zijn ook bedrijven van milieucategorie 2 toegelaten. In de gebieden die zijn gekwalificeerd als gebied met functiemenging -te weten de , Dorpstraat tussen de Arnhemseweg en Loenenseweg - zijn bij recht bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan, ook als de afstand tot milieugevoelige functies kleiner is dan 30 m. Dit is aanvaardbaar omdat door de menging van functies al een hogere milieubelasting aanwezig is. Met een aanduiding is aangegeven op welke percelen bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 2 zijn toegelaten. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen. In het plan worden geen risicovolle inrichtingen en bedrijven toegestaan.

Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen. Ten eerste zijn er bedrijfstypen die wel op de basislijst van de VNG voorkomen maar die om planologische redenen niet een bedrijfsbestemming krijgen. Het gaat hier om detailhandels- en horecabedrijven (met uitzondering van cateringbedrijven), maatschappelijke dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Omdat deze bedrijfstypen een heel andere uitstraling op de omgeving hebben dan gewone bedrijven worden hiervoor specifieke bestemmingen gebruikt. Ze zijn daarom niet in de Lijst van toegestane bedrijfstypen opgenomen. Ten tweede zijn er ook bedrijven die in deze buurt niet passen omdat er geen ruimte voor is of omdat de buurt zich er niet voor leent. Het gaat dan om land- en tuinbouw (een kleinschalig bedrijfsvorm als een hoveniersbedrijf is hier wel denkbaar en daarom wel in de Lijst opgenomen), zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning. Tot slot wordt om milieuhygiënische redenen de opslag van gevaarlijke stoffen hier niet wenselijk geacht en daarom uitgesloten. Ook geluidzoneringsplichtige bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer zijn uitgesloten, omdat zij niet passen in een woonwijk.

Door middel van het verlenen van een ontheffing kunnen op bestaande bedrijfspercelen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het verlenen van ontheffing is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Waar één bedrijf uit meerdere bedrijfsbestemmingen uiteen valt is de aanduiding 'relatie' opgenomen waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het om één bedrijf en bedrijfsvoering gaat.

Bos

De bos en natuurgebieden die met name ten zuiden en zuidoosten van Beekbergen liggen zijn onder de bestemming 'Bos' gebracht. Binnen deze bestemming staat de natuur- en landschapswaarde voorop. Er kan niet worden gebouwd en (extensief) agrarisch gebruik moet ten dienste staan van het natuurbeheer.

Detailhandel

De detailhandel in het plangebied bevindt zich met name langs de Arnhemseweg en Dorpstraat in Beekbergen en langs de Lierderstraat in Lieren. Het betreft winkels die ook in de vigerende regeling als detailhandel waren bestemd en nieuwe winkels waarin de detailhandelsfunctie centraal staat. Op de verdiepingen van de panden mag worden gewoond. Waar aanwezig is horeca specifiek aangeduid. Hier is horeca in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen toegestaan.

Gemengd-1

In de vigerende plannen kennen enkele panden multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Het gaat dan om woningen waarin bijvoorbeeld ook detailhandel, kantoorfuncties of sociaal-medische functies zijn toegestaan. Deze panden krijgen de bestemming 'Gemengd-1'. Binnen deze bestemming zijn de functies wonen (inclusief beroep aan huis), detailhandel, maatschappelijk en kantoor toegestaan. Daarnaast is horeca mogelijk waar specifiek aangeduid. Binnen deze bestemming is veel flexibiliteit mogelijk. Dit past vooral in de hoofd- en winkelstraten.
Een bijzondere aanduiding binnen deze bestemming betreft de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-1 - opslag consumentenvuurwerk'. Deze aanduiding is gelegen op het perceel van Tullekensweg 94 in Lieren. Hier is de opslag van consumentenvuurwerk mogelijk in speciaal daarvoor geschikte ruimten. Een woonfunctie in of op de verdieping van dit gebouw is niet toegestaan.

Gemengd-2

Deze bestemming is gelijk aan Gemengd-1 met dien verstande dat hier ook ambachtelijke bedrijven of bedrijven zijn toegestaan tot maximaal milieucategorie 1.

Groen-1

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming 'Groen - 1' gebracht. Snippergroen langs wegen en in woonbuurten valt daar niet onder en valt binnen de bestemmingen 'Verkeer-Verblijfsgebied' of 'Verkeer'. Binnen de bestemming 'Groen - 1' zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 m bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden ontheffing verlenen voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 m.

Binnen de bestemming voorkomende grotere nutsvoorzieningen zijn middels een bouwvlak en aanduiding aangegeven. De bouwhoogte beperkt zich tot 4 meter.

Groen-2

De boomsingels en houtwallen die dienen voor de landschappelijke inpassing van bedrijfsterreinen en recreatieterreinen zijn opgenomen in de bestemming 'Groen - 2'. Binnen deze bestemming valt hoog opgaand groen. Bebouwing is niet toegestaan.

Binnen de bestemming voorkomende grotere nutsvoorzieningen zijn middels een bouwvlak en aanduiding aangegeven. De bouwhoogte beperkt zich tot 3 meter.

Horeca

Alleen binnen de kern Beekbergen is de horeca bestemming opgenomen. Deze zijn vooral gelegen langs de Arnhemseweg en een enkel pand aan de Dorpstraat. Toegelaten zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen. Met ontheffing van burgemeester en wethouders kunnen ook andere horecatypen worden toegelaten. Criterium voor het verlenen van ontheffing is dat de dan toegelaten horecavorm naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan.

Kantoor

Aan de Dorpstraat en de Arnhemseweg is een enkel kantoor gelegen. Op de gronden met de bestemming 'Kantoor' zijn kantoren, zakelijke dienstverlening, congres- en vergaderruimten, nutsvoorzieningen, tuinen en erven toegestaan, inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen.

Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden is binnen deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Daar waar de betreffende aanduiding is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.

Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een kern en noodzakelijk zijn voor het functioneren, zoals scholen. kerken en (para)medische praktijken. Daarom worden overal in het plangebied maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 m die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd.

Maatschappelijk - Begraafplaats

Binnen deze bestemming valt de begraafplaats van Beekbergen aan de Koningsweg.

Natuur

Aan met name de westzijde van Beekbergen komen langs de sprengen en beken stukken grond voor die bestemd zijn voor 'Natuur'. Deze gronden zijn voornamelijk bestemd voor natuur, bos, bosbouw extensief agrarisch gebruik en recreatief medegebruik. Bebouwing wordt niet toegestaan.

Recreatie - Dagrecreatie

Aan de Arnhemseweg in Beekbergen ligt een dagrecreatief terrein waar sport- en spelactiviteiten zijn toegestaan. Er is bebouwing mogelijk. Deze bebouwing is niet plaatsgebonden aangegeven op de verbeelding. In de regels is opgenomen dat 3% van het bestemmingsvlak bebouwd mag worden.

Recreatie - Recreatiewoningen

Aan de Ruitersmolenweg ligt Klein Canada, een recreatiepark met recreatiewoningen. Dit recreatiepark wordt herontwikkeld waarin een deel tot nieuwe woonbuurt wordt omgevormd en een deel van de recreatiewoningen blijft staan. Deze acht te handhaven recreatiewoningen vallen binnen de bestemming 'Recreatie-Recreatiewoningen'.

Sport

Op de gronden met de bestemming 'Sport' zijn evenementen, nutsvoorzieningen, sport en sportvoorzieningen tot en met categorie 3.1 van de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen toegestaan. Daarnaast is kinderopvang mogelijk, omdat steeds vaker sprake is van het combineren van kinderopvang met sportvoorzieningen. Deze bestemming is gegeven aan de sportcomplexen en sportzalen in het plangebied.

Door middel van ontheffing is het mogelijk om sportvoorzieningen te vestigen die niet voorkomen op de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen of in een hogere categorie dan bij recht is toegestaan, maar qua aard en invloed gelijk zijn te stellen met functies die bij recht zijn toegestaan.

Verkeer - Spoorweg

Binnen deze bestemming valt de VSM-lijn Apeldoorn - Dieren en de aangelegen rangeersporen. Daarnaast valt de werkplaats binnen het enige in deze bestemming opgenomen bouwvlak. Op de gronden met deze bestemming zijn verder wegen, spoorwegen, bermen, watergangen, groenvoorzieningen en specifieke spoorinfrastructuur toegestaan. Met de aanduiding is aangegeven dat ook activiteiten in het kader van cultuur en ontspanning mogelijk zijn. Daarmee kan inhoud worden gegeven aan de museale functie van de VSM ter plaatse met zowel rijdend materiaal als sporen en loods. Binnen deze aanduiding is het ook mogelijk nieuwe bebouwing op te richten ten behoeve van deze museale functie.

Verkeer - Verblijfsgebied

Binnen deze bestemming vallen de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht. Binnen deze bestemming zijn ook markten en standplaatsen van ambulante handel vanuit ruimtelijk oogpunt toegestaan.

Binnen de bestemming voorkomende grotere nutsvoorzieningen zijn middels een bouwvlak en aanduiding aangegeven. De bouwhoogte beperkt zich tot 4 meter.

Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming 'Verkeer - Weg' gekregen. Het betreft de Arnhemseweg, de Dorpstraat, de Lierderstraat en de Loenenseweg.

Water

Het water in het plangebied vervult een belangrijke waterhuishoudkundige functie, maar is ook van visuele betekenis. Voor al deze waterpartijen is de bestemming 'Water' gehanteerd. Ook water- en oeverrecreatie is toegestaan. De bestemming 'Water' is beperkt tot de Oude Beek.

Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming 'Wonen'. Voor de woningen is op de verbeelding een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven is gewerkt met kleinere bouwvlakken. Het bouwvlak voor gestapelde woningen is strak om de gebouwen getrokken. Enkele beeldbepalende woningen in Lieren hebben de aanduiding 'karakteristiek' meegekregen. Hieraan is een aanlegvergunningstelsel gekoppeld dat gericht is op het behoud van de panden.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap, aaneengebouwd en gestapeld. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. In één specifiek geval is de bijzondere aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dependance woning' gebruikt om een dependance woning aan de Molenberg 10.

Bij de woningen zijn standaarddieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 10 m voor aaneengesloten woningen, 12 m voor halfvrijstaande en 15 m voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning. Voorwaarde bij het toekennen van de diepte van het bouwvlak is dat de tuinen diep genoeg zijn: in principe wordt een afstand van 16 m tussen twee tegenover elkaar liggende (potentiële) achtergevels aangehouden.

Bij vrijstaande, twee-onder-een-kap- en aaneengebouwde woningen heeft het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel) de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 m achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m² dan is ten hoogste 50 m² aan bijgebouwen, aan-of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m² is die oppervlakte maximaal 65 m² en is de kavel groter dan 750 m² dan is ten hoogste 85 m² aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Daarnaast zijn er met name in de winkelstraten woningen die ook een nevenfunctie hebben. Het gaat om panden waarin sprake is van detailhandel, maatschappelijke voorzieningen en kantoren. Deze zijn als zodanig middels een aanduiding op de verbeelding aangegeven.Er is één specifiek transportbedrijf aangeduid als 'bedrijf' binnen de bestemming Wonen. In enkele gevallen is sprake van zorgwoningen. Deze zijn als zodanig op de kaart aangeduid. Middels een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk ook andere woningen als zorgwoning aan te wijzen.

Wonen - Garageboxen

Garageboxen en bergingen die niet aan de naastgelegen woningen gekoppeld zijn, zijn apart bestemd tot 'Wonen - Garageboxen'. Dit komt voor binnen Beekbergen. Aan deze garages zijn geen uitbreidingsmogelijkheden toegekend. De maximale bouwhoogte van garageboxen is in het bebouwingsschema van deze bestemming op 4 m bepaald.

Leiding - Hoogspanningsverbinding

De bovengrondse hoogspanningsleiding die in het plangebied voorkomt, is van een dubbelbestemming voorzien. Op gronden met deze bestemming mogen alleen bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd. Andere bouwwerken zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van ontheffing. Er kan pas ontheffing worden verleend wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een aanlegvergunningvereiste. Nieuwe gevoelige bestemmingen zijn niet toegestaan.

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie middelhoog' gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m² (hoog) respectievelijk 100 m² (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Waarde - Beken en sprengen

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Beken en sprengen' zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. De dubbelbestemming beoogt ook de beekoevers te beschermen. Daarom is het bestemmingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van het beheer van de beken of sprengen worden gebouwd. Andere bouwwerken zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van ontheffing. Er kan pas ontheffing worden verleend wanneer vooraf advies van de beheerder van de beek of spreng is opgenomen. Als voorwaarde is daarnaast opgenomen dat de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet mogen worden aangetast. Ook deze bestemming kent voor een aantal werken en werkzaamheden een aanlegvergunningvereiste.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan.

Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Binnen de bestemmingen Bedrijf en Bedrijventerrein en die bestemmingen die ook bedrijfsactiviteiten mogelijk maken is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.