direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-von1

6.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Beekbergen en Lieren is gedeeltelijk een beheerplan (conserverend plan) en gedeeltelijk een ontwikkelend plan. Voor de bestaande situatie zal er niet veel veranderen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het geldende recht. Wel worden de regels en de verbeelding 'vertaald' naar de Apeldoornse standaard. Daarmee geldt straks voor alle inwoners binnen de gemeente een gelijksoortige regelgeving.

Opzet regels

In hoofdlijn is gekozen voor een opzet waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds het feitelijke gebruik van de gronden en opstallen (de functies, bestemmingen) en anderzijds de te beschermen waarden. Het feitelijke gebruik wordt geregeld in de vorm van bestemmingen, de waarden in de vorm van aanduidingen. Voordeel is dat daarmee de opbouw van de verschillende doelbestemmingen goed op elkaar zijn afgestemd en de opbouw per doelbestemming inzichtelijker wordt. Per bestemming wordt de bestemmingsomschrijving gegeven evenals de bouwregels, nadere eisen, ontheffing van de bouwregels en specifieke gebruiksregels met de bijbehorende ontheffing. De artikelen sluiten zonodig af met wijzigingsbevoegdheden en aanlegvergunningen.


De bestemmingsomschrijving geeft aan dat de op de verbeelding aangewezen gronden zijn bestemd voor: de hoofdfunctie en de overige functies. In de bouwregels is een bebouwingsschema opgenomen. Het bebouwingsschema is gericht op de functies. Eventuele specifieke bepalingen ter bescherming van de aanwezige waarden zijn opgenomen in de algemene aanduidingsbepalingen.Verder zijn nadere eisen, ontheffingen bebouwing, gebruiksbepalingen (specifiek), ontheffingen gebruik en aanlegvergunningen opgenomen. De aanlegvergunningplicht is met name gerelateerd aan de waarden.

Er is een vrij gedetailleerde bestemmingssystematiek toegepast. De verschillende functies zijn daarbij op perceelsniveau voorzien van een passende bestemming. Er is, waar mogelijk, gestreefd naar een uniforme manier van bestemmen, zodat vergelijkbare planologische mogelijkheden gelden voor vergelijkbare situaties. Tegelijkertijd is gestreefd naar een bepaalde flexibiliteit binnen de verschillende bestemmingen. Het groen binnen de wegprofielen is bijvoorbeeld niet bestemd als Groen, maar is opgenomen in de bestemming Verkeer - Weg respectievelijk Verkeer - Verblijfsgebied. Hierdoor wordt voorkomen dat voor elke beperkte wijziging het bestemmingsplan moet worden herzien.


Voor de regels en de verbeelding is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.